Върни се горе

 • Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжността „младши експерт“ в отдел „Лекарствени продукти и медицински изделия и комисии“, дирекция „Лекарствена политика”

  • Обновено

  І. Допускат се до конкурс следните кандидати:

  1. Борис Кръстев Рангелов;
  2. Цветелина Антонова Попова.

  II. Недопуснати кандидати:

  1. Александър Николаев Стойковски - на основание чл. 20, ал.2 от НПКДС представените документи не удостоверяват изпълнението на изискването за професионална област: здравеопазване и спорт от професионално направление : медицина/фармация;
  2. Владилена Владимирова Владева - на основание чл. 20, ал. 2 от НПКДС представените документи не удостоверяват изпълнението на изискването за професионална област: здравеопазване и спорт от професионално направление : медицина/фармация.

   

  Допуснатите кандидати следва да се явят на 29 ноември 2017 г. /сряда/ в 10.00 часа, ет. 4 в сградата на Министерството на здравеопазването – пл. „Света Неделя” № 5, за решаване на тест и провеждане на интервю.

   

  Основни нормативни актове, които могат да се ползват при подготовката за решаване на теста и интервюто:

  Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина;

  Закон за здравето;

  Закон за лечебните заведения;

  Закон за здравното осигуряване

  Закон за администрацията;

  Закон за държавния служител;

  Закон за нормативните актове;

  Административнопроцесуалeн кодекс;

  Устройствен правилник на Министерството на здравеопазването.

   

  По време на провеждане на теста кандидатите няма да могат да ползват нормативни актове.

Kонкурс за длъжността „младши експерт” в отдел „Лекарствени продукти и медицински изделия и комисии“ на дирекция „Лекарствена политика”

II. Кандидатите да отговарят на следните изисквания:

1. Минимални изисквания:

- да притежават образователно-квалификационна степен „проф. бакалавър по …“ от професионална област - Здравеопазване и спорт, професионално направление - медицина/фармация;

- професионален опит - не се изисква;

-  ранг - V младши (ако притежават такъв).

2.  Допълнителни изисквания:

- владеене на чужд език - степента на владеене се удостоверява с дипломи или сертификати;

- да притежават документи, удостоверяващи придобита квалификация за компютърна грамотност.

3. Описание на длъжността:

Осигуряване на необходимите предпоставки и условия за успешно провеждане на лекарствена политика, ориентирана към цели – качество, безопасност и ефикасност на лекарствени продукти.

Осигуряване на достатъчна наличност и достъпност на основни лекарствени продукти и медицински изделия, според здравните потребности на населението.

III. В срок от 10 дни от публикуването на обявата кандидатите да представят лично или чрез упълномощено лице на служител в Звено за административно обслужване на Министерството на здравеопазването, площад „Света Неделя” № 5, следните документи:

- писмено заявление по образец за участие в конкурс - приложение № 2 към чл. 17, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;

- декларация от лицето по образец - чл. 17, ал. 2 от НПКДС - за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заеме определена длъжност;

- копие от диплома за завършено висше образование с образователно-квалификационна степен     „ проф. бакалавър по …“ от професионална област: здравеопазване и спорт; професионално направление – медицина/фармация;

- копие от официални документи: копие от трудова/служебна книжка; и/или копие от осигурителна

книжка; и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина (ако притежават такива);

- копие от документ за придобит ранг (ако притежават такъв);

- копие от документ, удостоверяващ владеене на чужд език - степента на владеене се удостоверява с дипломи или сертификати (ако притежават такъв);

- копие от документи, удостоверяващи придобита квалификация за компютърна грамотност (ако притежават такива).

IV. Конкурсът да се проведе чрез тест и интервю.

V. При подаване на документите на кандидатите ще се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност срещу подпис.

VI. Съобщенията във връзка с конкурса да се обявят на информационното табло на входа на сградата на площад „Света Неделя” № 5 и на електронната страница на Министерството на здравеопазването.

VII. Размер на минималното основното месечно възнаграждение: 460 лв.

VIII. Срок за подаване на документи: от 01.11.2017 г. до 13.11.2017 г.; от 9,00 ч. до 17,30 ч.