Върни се горе

 • Списък на допуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжността „младши експерт” в отдел „Международни дейности“ на дирекция „Международни дейности, проекти и програми“

  • Обновено

   

                                            

                      

    

      №

                                 Име, презиме и фамилия на кандидата

  1

  Радослава Николова Лалова

  2

  Тихомир Василев Кайрямов

  3

  Бранимир Пламенов Станимиров

  4

  Радина Илиянова Матеева

  5

  Цвета Александрова Малчева

  6

  Теодора Жорова Костова

  7

  Гергана Миткова Найденова

  8

  Яна Георгиева Якимова

  9

  Маргарита Божидарова Петрова

  10

  Адриана Неделчева Илиева

  11

  Марина Спасова Богданова

  12

  Мария Цветанова Трендафилова

  13

  Анастаси Герасимос Легатос

  14

  Велислава Александрова Иванова

  15

  Ирена Радославова Панова

  16

  Камелия Евгениева Стоянова

  17

  Галина Николова Горанова

  18

  Алексей Иванов Маргоевски

  19

  Стела Георгиева Михайлова

  20

  Атанас Иванов Ляпчев

  21

  Пламен Кръстев Колев

  22

  Даниела Иванова Йосифова

  Посочените кандидати трябва да се явят на тест на 13.07.2016 г. /сряда/ в    сградата на МЗ – пл. „Св. Неделя“ № 5, залата в сутерена от 10.00 часа.

Конкурс за длъжността „младши експерт” - в отдел „Международни дейности“ на дирекция „Международни дейности, проекти и програми”

1. Изисквания за заемане на длъжността:

1. 1. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

- да притежават образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър“ от професионално направление – международни икономически отношения; международни отношения; политология, право, философия, хуманитарни науки;

- владеене на английски език - степента на владеене се удостоверява с дипломи и сертификати;

- професионален опит – не се изисква;

-  V - младши ранг /ако притежават такъв/;

1. 2. Допълнителни изисквания за заемане на длъжността:

- копие от диплома за завършено висше образование с образователно квалификационна степен „бакалавър“ от професионално направление – международни икономически отношения; международни отношения; политология, право, философия, хуманитарни науки;

-  копие от официални документи, удостоверяващи придобита квалификация за работа с компютър.           

2. Описание на длъжността:

Подпомага дейността при координирането и изпълнението на дейностите на дирекцията по отношение на двустранното сътрудничество и европейската координация.

3. Начин за провеждане на конкурса:

- решаване на тест;

- интервю.

4. Необходими документи за кандидатстване:

- писмено заявление по образец за участие в конкурса – приложение № 2 към чл. 17, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;

- декларация от лицето по образец – чл. 17, ал. 2 от НПКДС - за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заеме определена длъжност;

- копие от диплома за завършено висше образование с образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър“ от професионално направление - международни икономически отношения, международни отношения, политология, право, философия, хуманитарни науки;

- копие от диплома за завършено висше образование с образователно-квалификационна степен „бакалавър“ от професионално направление - международни икономически отношения, международни отношения, политология, право, философия, хуманитарни науки (ако притежават такива);

- копие от официални документи, удостоверяващи владеене на английски език;

- копие от официални документи, удостоверяващи притежаването на професионален  опит: копие от  трудова/служебна  книжка;  и/или копие от осигурителна книжка; и /или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина (ако притежават такива);

- копие от документ за придобит ранг (ако притежават такъв);

- копие от официални документи, удостоверяващи придобита квалификация по компютърна грамотност (ако притежават такива).

5. Място за подаване на документите:

В срок от 10 дни от публикуването на обявата кандидатите да представят необходимите документи, лично или чрез упълномощено лице на служител от дирекция „Административно-информационно обслужване и човешки ресурси” на Министерството на здравеопазването – гр. София, пл. „Св. Неделя” № 5.

6. Общодостъпно място, на което ще се публикуват списъци или други съобщения във връзка с конкурса:

Информационното табло на входа на сградата на Министерството на здравеопазването  -  гр. София, пл. „Св. Неделя“ № 5 и  на електронната страница на Министерството на здравеопазването - www.mh.government.bg.

7. Размер на основната заплата за длъжността:

Граници на заплатата, определена за длъжността 672, 00 – 1100, 00 лв.