Върни се горе

 • Списък на допуснати кандидати до участие в конкурс за длъжността „младши експерт“ в отдел „Програми и проекти с външно финансиране“ в дирекция „Международни проекти и електронно здравеопазване“

  • Обновено

  І. Допускат се до конкурс следните кандидати:

  1. Мария Златкова Хаджиева;

  2. Десислава Кръстева Вълчева;

  3. Николина Сашева Войводова;

  4. Йоан Христов Ангелов;

  5. Стефани Иванова Стоянова;

  6. Силвия Нанева Нанева;

  7. Борислав Митков Александров;

  8. Даниела  Савчева Брязова;

  9. Исидора Сидерова Димова;

  10. Миглена Пламенова Божилова;

  11. Ралица Василева Дацева;

  12. Никол Михайлова Панчева;

  13. Йонина Иванова Донова;

  14. Евдокия Георгиева Маринова;

  15. Васил Николаев Раков;

  16. Светозар Александров Стоилов;

  17. Венцислав Василев Кенанов.

   

  Допуснатите кандидати следва да се явят  на 15 февруари 2018 г. /четвъртък/ в 10.00 часа, в сградата на Министерството на здравеопазването – площад. „Света Неделя” № 5, за решаване на тест и провеждане на интервю.

   

  ІІ. Няма недопуснати кандидати.

Конкурс за длъжността „младши експерт“ в отдел „Програми и проекти с външно финансиране“ в дирекция „Международни проекти и електронно здравеопазване”

II. Кандидатите да отговарят на следните изисквания:

Минимални изисквания:

- образование – висше;

- образователна степен – професионален бакалавър по….;

- професионална област – социални, стопански и правни науки, хуманитарни науки;

- професионално направление – европеистика, педагогически науки, икономика, международни икономически отношения, международни отношения, политология, публична и бизнес администрация;

- професионален опит – не се изисква;

- ранг - V младши;

2.  Допълнителни изисквания:

- да владее един чужд език – писмено и говоримо;

- умение за работа с компютър.

3. Описание на длъжността:

Подпомага процеса на планиране, прогнозиране и мониториране изпълнението на дейности по проекти и програми финансирани от международни финансови институции и донори.

III. В срок от 10 дни от публикуването на обявата кандидатите да представят лично или чрез упълномощено лице на служител в Звено за административно обслужване на Министерството на здравеопазването, площад „Света Неделя” № 5, следните документи:

1. писмено заявление по образец за участие в конкурс – приложение № 2 към чл. 17, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;

            2. декларация от лицето по образец – чл. 17, ал. 2 от НПКДС - за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заеме определена длъжност;

3. копие от диплома за завършено висше образование с образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър по ……“ от професионална област - социални, стопански и правни науки, хуманитарни науки от професионални направления – европеистика, педагогически науки, икономика, международни икономически отношения, международни отношения, политология, публична и бизнес администрация;

4. копие от трудова/служебна книжка; и/или копие от осигурителна книжка; и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина (ако притежава такива);

5. копие от документ за придобит ранг (ако притежават такъв);

6. копие от официални документи удостоверяващи владеенето на чужд език (степента на владеене се удостоверява с дипломи и сертификати);

7. копие от документ за работа с компютър (ако притежава такъв).

IV. Конкурсът да се проведе чрез тест и интервю.

V. При подаване на документите на кандидатите ще се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност срещу подпис.

VI. Съобщенията във връзка с конкурса да се обявят на информационното табло на входа на сградата на площад „Света Неделя” № 5 и на електронната страница на Министерството на здравеопазването.

VII. Размер на минималното основното месечно възнаграждение: 510 лв.

VIII. Срок за подаване на документи: от 11.01.2018 г. до 22.01.2018 г. от 9,00 ч. до 17,30 ч.