Върни се горе

 • Списък на допуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжността „младши експерт” в дирекция „Управление на държавното участие в търговските дружества“

  • Обновено

   

   

   

  Име, презиме и фамилия на кандидата

   

   

   

   

  Представени ли са всички документи, които се изискват според обявата

   

   

  Удостоверяват ли представените документи съответствие на кандидата с обявените минимални и специфични изисквания за длъжността

  Елизабет Темелкова Червенкова

  да

  да

  Ива Красимирова Цветкова

  да

  да

  Ивайло Красимиров Ненков

  да

  да

  Кристияна Пламенова Петрова

  да

  да

  Мариана Милчева Асенова

  да

  да

  Мариела Руменова Вутова

  да

  да

  Милена Иванова Донкова

  да

  да

  Михаела Викторова Москова - Гушлева

  да

  да

  Нели Миткова Александрова

  да

  да

  Руслана Владимирова Църнелова

  да

  да

  Сибила Красимирова Алексиева

  да

  да

  Силвия Ангелова Ангелова

  да

  да

  Стефка Александрова Душанова

  да

  да

  Юлиан Ненчев Данаилов

  да

  да

   

  Решаването на тест ще се проведе на 03.11.2016 г. в сградата на Министерство на здравеопазването – пл. „Св. Неделя” № 5, в конферентна зала IV етаж от 10.00 часа.

 • Списък на недопуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжността „младши експерт” в дирекция „Управление на държавното участие в търговските дружества“

  • Обновено

   

   

   

   

   

  Име, презиме и фамилия на кандидата

   

   

   

   

   

  Представени ли са всички документи, които се изискват според обявата

  Удостоверяват ли представените документи съответствие на кандидата с обявените минимални и специфични изисквания за длъжността

   

   

   

   

  Основание за недопускане

   

   

   

  Дарина Здравкова Маджарова

   

   

   

  не

   

   

   

  не

  Не е удостоверено с подпис и дата заявлението – образец по приложение № 2 към чл. 17, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители

   

   

   

   

   

  Пламена Паскова Петкова

   

   

   

   

   

   

  не

   

   

   

   

   

   

  не

  Представените документи не удостоверяват изпълнението на минималните изисквания, предвидени в нормативните актове, за заемане на длъжността: минимална образователно-квалификационна степен: бакалавър

Конкурс за длъжността „младши експерт” в дирекция „Управление на държавното участие в търговските дружества“

1.Изисквания за заемане на длъжността:

1.1. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

- степен на завършено образование - висше;
- минимална образователна степен – професионален бакалавър по…;
- професионално направление  „Икономика” или „Право“;
- юридическа правоспособност (за специалност „Право“);
- минимален професионален опит – не се изисква;
- V младши ранг (ако притежават такъв).

1.2.  Допълнителни изисквания за заемане на длъжността:

- да познават законовите и подзаконови нормативни актове, необходими за изпълнение на преките задължения;

- да притежават компютърна грамотност;

2. Описание на длъжността:

Подпомага дейността на дирекцията при обработката на преписи, чрез събиране и систематизиране на информация, обработка на база данни, поддържане на регистри и досиета и други.

Проучване и обобщаване на различни практики и проблеми и алтернативни решения във връзка с дейността на дирекцията.

3. Начин за провеждане на конкурса:

- тест;
- интервю.

4.Необходими документи за кандидатстване:

-  писмено заявление по образец за участие в конкурса - приложение № 2 към чл. 17, ал.1 от НПКДС;

- декларация от лицето по образец - чл. 17, ал. 2 от НПКДС - за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заеме определена длъжност;

- копие от диплома за завършено висше образование с образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър по..” от професионално направление „Икономика” или  „магистър“ от професионално направление „Право“;

- копие от официален документ, удостоверяващ придобита квалификация по компютърна грамотност  (ако притежават такъв);

- копие от документ за придобит ранг (ако притежават такъв).

5.Място за подаване на документите:

В срок от 10 дни от публикуването на обявата кандидатите да представят, лично или чрез упълномощено лице необходимите документи на служител (в деловодството) от дирекция „Административно-информационно обслужване и човешки ресурси” на Министерството на здравеопазването – гр. София, пл. „Св. Неделя” № 5.

6.Общодостъпно място, на което ще се публикуват списъци или други съобщения във връзка с конкурса:

Информационното табло на входа на сградата на Министерството на здравеопазването  -  гр. София, пл. „Св. Неделя“ № 5 и  на електронната страница на Министерството на здравеопазването - www.mh.government.bg.

7.Размер на основното месечно възнаграждение: 672.00 – 1100.00 лв.