Върни се горе

 • Списък на допуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжността „младши експерт” в отдел „Международни дейности“ на дирекция „Международни дейности, проекти и програми“

  • Обновено

   

   

   

  Име, презиме и фамилия на кандидата

   

   

   

   

  Представени ли са всички документи, които се изискват според обявата

   

   

  Удостоверяват ли представените документи съответствие на кандидата с обявените минимални и специфични изисквания за длъжността

  Алексей Иванов Маргоевски

  да

  да

  Алина Лъчезарова Георгиева

  да

  да

  Борис Бончев Бонев

  да

  да

  Борислав Николаев Китанов

  да

  да

  Георги Стоянов Кунин

  да

  да

  Деница Миткова Дунева

  да

  да

  Елена Борисова Борисова

  да

  да

  Иванина Емилова Томова

  да

  да

  Лилия Петрова Николова-Георгиева

  да

  да

  Любомир Росенов Димитров

  да

  да

  Мариана Милчева Асенова

  да

  да

  Петър Валентинов Томов

  да

  да

  Светослав Йорданов Йорданов

  да

  да

  Светослава Георгиева Баръмова

  да

  да

  Снежана Руменова Андреева

  да

  да

  Стела Руменова Димитрова

  да

  да

  Теодора Няголова Маркова

  да

  да

  Юлиян Ненчев Данаилов

  да

  да

   

  Решаването на тест ще се проведе на 09.11.2016 г. в сградата на Министерство на здравеопазването – пл. „Св. Неделя” № 5, в конферентна зала IV етаж от 10.00 часа.

 • Списък на недопуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжността „младши експерт” в отдел „Международни дейности“ на дирекция „Международни дейности, проекти и програми“

  • Обновено

   

   

   

   

   

  Име, презиме и фамилия на кандидата

   

   

   

   

   

  Представени ли са всички документи, които се изискват според обявата

  Удостоверяват ли представените документи съответствие на кандидата с обявените минимални и специфични изисквания за длъжността

   

   

   

   

  Основание за недопускане

  Александър Владимиров Иванов

  не

  не

  Не е представено заверено копие на документ удостоверяващ владеенето на английски език

  Владимир Юлиянов Веселинов

  не

  не

  Не е представено заверено копие на документ удостоверяващ владеенето на английски език

  Ивайло Красимиров Ненков

  не

  не

  Не е представено заверено копие на документ удостоверяващ владеенето на английски език

  Марина Станиславова Маринова

  не

  не

  Не е представено заверено копие на документ удостоверяващ владеенето на английски език

  Румен Недялков Митев

  не

  не

  Не е представено заверено копие на документ удостоверяващ владеенето на английски език

Конкурс за длъжността „младши експерт” в отдел „Международни дейности“ на дирекция „Международни дейности, проекти и програми”

1. Изисквания за заемане на длъжността:

1. 1. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

- да притежават образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър по…“ от професионално направление – международни икономически отношения; международни отношения; политология, икономика, философия, хуманитарни науки или „магистър от професионално направление „Право“;

-  V младши ранг /ако притежават такъв/;

- професионален опит – не се изисква.

1. 2. Допълнителни изисквания за заемане на длъжността:

- владеене на английски език (задължително) - степента на владеене се удостоверява с дипломи и сертификати;

- документи, удостоверяващи придобита квалификация за компютърна грамотност.     

2. Описание на длъжността:

Подпомага дейността при координирането и изпълнението на дейностите на дирекцията по отношение на двустранното сътрудничество и европейската координация.

3. Начин за провеждане на конкурса:

- решаване на тест;

- интервю.

4. Необходими документи за кандидатстване:

- писмено заявление по образец за участие в конкурса – приложение № 2 към чл. 17, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;

- декларация от лицето по образец – чл. 17, ал. 2 от НПКДС - за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заеме определена длъжност;

- заверено копие от диплома за завършено висше образование с образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър по…“ от професионално направление - международни икономически отношения, международни отношения, политология, икономика, философия, хуманитарни науки и „магистър“ от професионално направление „Право“;

- заверено копие от официални документи, удостоверяващи владеене на английски език;

- заверено копие от официални документи, удостоверяващи притежаването на професионален  опит: копие от  трудова/служебна  книжка;  и/или копие от осигурителна книжка; и /или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина (ако притежават такива);

- заверено копие от документ за придобит ранг (ако притежават такъв);

- заверено копие от официални документи, удостоверяващи придобита квалификация по компютърна грамотност (ако притежават такива).

5. Място за подаване на документите:

В срок от 10 дни от публикуването на обявата кандидатите да представят необходимите документи, лично или чрез упълномощено лице на служител (в деловодството) от дирекция „Административно-информационно обслужване и човешки ресурси” на Министерството на здравеопазването – гр. София, пл. „Св. Неделя” № 5.

6. Общодостъпно място, на което ще се публикуват списъци или други съобщения във връзка с конкурса:

Информационното табло на входа на сградата на Министерството на здравеопазването  -  гр. София, пл. „Св. Неделя“ № 5 и  на електронната страница на Министерството на здравеопазването - www.mh.government.bg.

7. Размер на основното месечно възнаграждение: 672.00 – 1 100.00 лв.