Върни се горе

 • Списък на допуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжността „главен юрисконсулт” в отдел „Административни актове и договори“ на дирекция „Нормативно регулиране и обществени поръчки в здравеопазването“ по чл. 15 от Закона за държавния служител

  • Обновено

   

  1. Сема Исмет Мустафа
  1. Иван Ангелов Бучов
  1. Валентина Калчева Йонова
  1. Галина Симеонова Николова-Георгиева
  1. Марияна Грозданова Стоева

   

  Практическият изпит ще се проведе на 10.06.2016 г. в сградата на Министерство на здравеопазването – пл. „Св. Неделя” № 5, залата в сутерена от 10.00 часа.

  При провеждане на практическия изпит кандидатите ще могат да ползват нормативни актове, които ще им бъдат предоставени от комисията. 

 • Списък на недопуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжността „главен юрисконсулт” в отдел „Административни актове и договори“ на дирекция „Нормативно регулиране и обществени поръчки в здравеопазването“ по чл. 15 от Закона за държавния служител

  • Обновено

   

  Име презиме и фамилия

  Основание за недопускане

  1. Гергана Георгиева Атанасова

  Кандидатът не е удостоверил посочения от него професионален опит в Дирекция „Социално подпомагане“ – Ихтиман с изискуемия съгласно обявата и чл. 12, ал. 1 от Наредбата за служебното положение на държавните служители  документ, а именно - копие от служебна книжка, като по този начин не е удостоверил изискуемия за заемането на конкурсната длъжност минимален професионален опит от 5 (пет) години.

   

  2. Наталия Георгиева Ангелова - Гелева

  От представените от кандидата документи (копие на трудова книжка и копие на служебна книжка) не се удостоверява изискуемия за конкурсната длъжност 5 (пет) години професионален опит като юрисконсулт.

Конкурс за длъжността „главен юрисконсулт” в отдел „Административни актове и договори“ на дирекция „Нормативно регулиране и обществени поръчки в здравеопазването“ по чл.15 от ЗДС

1. Изисквания за заемане на длъжността:

1. 1. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

 • степен на завършено образование - висше;
 • минимална образователна степен - магистър;
 • професионално направление - „Право”;
 • минимален професионален опит – 5 години;
 • II младши ранг (ако притежават такъв).

1. 2. Допълнителни изисквания за заемане на длъжността:

- да притежават юридическа правоспособност;

- да притежават сертификати от участия в семинари, курсове и обучения в областта на административното право и/или процесуално представителство;

- да притежават документ, удостоверяващ владеене на чужд език;

- компютърна грамотност;

2. Описание на длъжността:

Осигуряване на законосъобразност на проектите на административни актове на министъра на здравеопазването и на проектите на договори, сключвани в Министерството на здравеопазването. Осъществяване на процесуално представителство и правна защита на министъра на здравеопазването и Министерството на здравеопазването.

3. Начин за провеждане на конкурса:

- практически изпит;

- интервю.

4. Необходими документи за кандидатстване:

-  писмено заявление по образец за участие в конкурса - приложение № 2 към чл. 17, ал.1 от НПКДС;

- декларация от лицето по образец - чл. 17, ал. 2 от НПКДС - за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заеме определена длъжност;

- копие от диплома за завършено висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър” по професионално направление: - „Право”;

- копие от официален документ, удостоверяващ юридическа правоспособност;

- копие от официални документи, удостоверяващи притежаването на 5 години професионален опит: копие от трудова /служебна книжка, и/или копие от осигурителна книжка, и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина;

-  копие от документ за придобит ранг (ако притежават такъв);

- копие от официален документ, удостоверяващ придобита квалификация по компютърна грамотност и чужд език (ако притежават такъв);

5. Място за подаване на документите:

В срок от 10 дни от публикуването на обявата кандидатите да представят, лично или чрез упълномощено лице на служител от дирекция „Административно-информационно обслужване и човешки ресурси” на Министерството на здравеопазването – гр. София, пл. „Св. Неделя” № 5.

6. Общодостъпно място, на което ще се публикуват списъци или други съобщения във връзка с конкурса:

Информационното табло на входа на сградата на Министерството на здравеопазването  -  гр. София, пл. „Св. Неделя“ № 5 и  на електронната страница на Министерството на здравеопазването - www.mh.government.bg.

7. Размер на основната заплата за длъжността:

Граници на заплатата, определена за длъжността 1145,00 - 1700, 00 лв.

 

8. Срока за подаване на документи: 14.05.2016 до 25.05.2016 г.