Върни се горе

 • УВЕДОМЛЕНИЕ

  • Обновено

  Насроченият конкурс за длъжност „Главен юрисконсулт“ в дирекция „Управление на държавното участие в търговските дружества“ на 13.07.2016 г. от 10.00 ч. на адрес: гр. София,  пл. „Света Неделя“ № 5,  заседателна зала, етаж 4, ще се проведе на 13.07.2016 г. от 10.00 ч., на адрес: гр. София, Министерство на здравеопазването, бул. „Александър Стамболийски“ № 39, зала - етаж 5.

 • Списък на допуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжността „главен юрисконсулт” в дирекция „Управление на държавното участие в търговските дружества“

  • Обновено

  Допуска до конкурс следните кандидати:

  1

  Ваня Георгиева Иванова

  2

  Недялка Христова Терзиева

  3

  Емил Димитров Събев

  4

  Мая Стоянова Лулчева

   

  Посочените кандидати трябва да се явят за решаване на тест 13.07.2016 г. /сряда/ в    сградата на МЗ – пл. „Св. Неделя“ № 5, заседателна зала, етаж 4 от 10.00 часа.

 • Списък на недопуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжността „главен юрисконсулт” в дирекция „Управление на държавното участие в търговските дружества“

  • Обновено

   

   

   

   

   

   

  Име, презиме и фамилия на кандидата

   

  Представени ли са всички документи, които се изискват според обявата1

  Удостоверяват ли представените документи съответствието на кандидата с обявените минимални и специфични изисквания за длъжността 2

  Основание за недопускане

  1.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Емилия Димитрова Иванова

  да

  не

  От представените от кандидата документи (копие на трудова книжка и УП-3) не се удостоверява изискуемия за конкурсната длъжност 5 (пет) години професионален опит.

   

Конкурс за длъжността „главен юрисконсулт” в дирекция „Управление на държавното участие в търговските дружества“

1. Изисквания за заемане на длъжността:
1.1. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

степен на завършено образование - висше;
минимална образователна степен - магистър;
професионално направление  „Право”;
юридическа правоспособност;
минимален професионален опит – 5 години;
II младши ранг (ако притежават такъв).

1.2. Допълнителни изисквания за заемане на длъжността:

- да притежават професионален опит в областта на търговските дружества-лечебни заведения;

- да познават законовите и подзаконови нормативни актове, необходими за изпълнение на преките задължения;

- да притежават компютърна грамотност;

2. Описание на длъжността:

Изготвяне на експертни анализи, прогнози и становища, участие в разработването на проекти на нормативни актове, свързани с дейността по управление на търговски дружества с държавно участие в капитала, концесионни дейности и дейности, свързани с публично-частното партньорство.

Консултации по прилагането на нормативни актове.

Координираща функция между администрациите.

3. Начин за провеждане на конкурса:

тест;
интервю.

4. Необходими документи за кандидатстване:

-  писмено заявление по образец за участие в конкурса - приложение № 2 към чл. 17, ал.1 от НПКДС;

- декларация от лицето по образец - чл. 17, ал. 2 от НПКДС - за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заеме определена длъжност;

- копие от диплома за завършено висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър” от професионално направление „Право”;

- копие от удостоверение за притежаване на юридическа правоспособност;

- копие от официални документи, удостоверяващи притежаването на 5 години професионален опит: копие от трудова /служебна книжка, и/или копие от осигурителна книжка, и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина;

- копие от официален документ, удостоверяващ придобита квалификация по компютърна грамотност  (ако притежават такъв);

-  копие от документ за придобит ранг (ако притежават такъв).

5. Място за подаване на документите:

В срок от 10 дни от публикуването на обявата кандидатите да представят, лично или чрез упълномощено лице необходимите документи на служител от дирекция „Административно-информационно обслужване и човешки ресурси” на Министерството на здравеопазването – гр. София, пл. „Св. Неделя” № 5.

Общодостъпно място, на което ще се публикуват списъци или други съобщения във връзка с конкурса:

Информационното табло на входа на сградата на Министерството на здравеопазването  -  гр. София, пл. „Св. Неделя“ № 5 и  на електронната страница на Министерството на здравеопазването - www.mh.government.bg.