Върни се горе

 • Списък на допуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжността „главен юрисконсулт” в дирекция „Обществени поръчки”

  • Обновено

  Допуснати кандидати:

  • Пламен Емилов Таков
  • Калинка Александрова Дерекова
  • Надежда Николаева Калчева
  • Албена Петрова Сапунджиева
  • Кристина Георгиева Генова
  • Красимир Георгиев Каракушев
  • Магдалена Любчева Георгиева
  • Кристина Стефанова Костова
  • Веселин Андреев Урманов

   

  Няма недопуснати кандидати.

   

  Допуснатите кандидати да се явят за решаване на тест на 01.12.2017 г. от 10.00 часа в сградата на МЗ - пл. „Света Неделя” № 5, залата в сутерена. Интервюто ще се проведе на 01.12.2017 г. от 12.00 часа в сградата на МЗ - пл. „Света Неделя” № 5, залата в сутерена.

Kонкурс за длъжността „главен юрисконсулт“ на дирекция „Обществени поръчки“

II. Кандидатите да отговарят на следните изисквания:

 1. Минимални изисквания:

- степен на завършено образование - висше;

- образователно-квалификационна степен - магистър;

- професионална област - Социални, стопански и правни науки;

- професионално направление - Право;

- минимален професионален опит - 5 години в области, свързани с функционалните задължения на длъжността и/или придобит II младши ранг.

2.  Допълнителни изисквания:

- да притежават удостоверение за юридическа правоспособност;

- да притежават компютърна грамотност.

3. Описание на длъжността:

Организира и координира провеждането на обществени поръчки от Министерство на здравеопазването и от Централния орган за покупки в сектор „Здравеопазване“.

Изготвя становища, предложения и тълкования, относно законосъобразното прилагане на нормативната уредба в областта на обществените поръчки.

III. В срок от 10 дни от публикуването на обявата кандидатите да представят лично или чрез упълномощено лице на служител в Звено за административно обслужване на Министерството на здравеопазването, площад „Света Неделя” № 5, следните документи:

- писмено заявление по образец за участие в конкурс – приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;

- декларация от лицето по образец – чл. 17, ал. 2 от НПКДС - за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заеме определена длъжност;

- копие от диплома за завършено висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър“ от професионално направление „Право“;

- копие от официални документи, удостоверяващи притежаването на 5 /пет/ години професионален опит: копие от трудова/служебна книжка; и/или копие от осигурителна книжка; и /или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина;

- копие от удостоверение за юридическа правоспособност (ако притежават такова);

- копие от документ за придобит ранг (ако притежават такъв);

- копие от документи, удостоверяващи компютърна грамотност.

IV. Конкурсът да се проведе чрез тест и интервю.

V. При подаване на документите на кандидатите ще се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност срещу подпис.

VI. Съобщенията във връзка с конкурса да се обявят на информационното табло на входа на сградата на площад „Света Неделя” № 5 и на електронната страница на Министерството на здравеопазването.

VII. Размер на минималното основното месечно възнаграждение: 460 лв.

VIII. Срок за подаване на документи: от 01.11.2017 г. до 13.11.2017 г.; от 9,00 ч. до 17,30 ч.