Върни се горе

 • Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжността „главен юрисконсулт“ в отдел „Управление на собствеността“, дирекция „Търговски дружества и собственост“

  • Обновено

  І. Допускат се до конкурс следните кандидати:

  1. Дориан Петров-Димитров - вх. № 94-639/30.04.2019 г.

  2. Мая Михайлова - вх. № 94-670/07.05.2019 г.

  3. Християн Георгиев – вх. № 94-934/30.04.2019

  II. Недопуснати кандидати:

  1. Христина Данаилова - на основание чл. 20, ал. 2 от НПКДС - представените документи не удостоверяват изпълнението на изискването за минимален професионален опит 5 години и/или II младши ранг – вх. № 94-647/02.05.2019 г.

   

  Допуснатите кандидати следва да се явят на 31 май 2019 г. /петък/ в 10.00 часа, зала сутерен в сградата на Министерството на здравеопазването – пл. „Света Неделя” № 5, за решаване на тест и провеждане на интервю.

Конкурс за длъжността „главен юрисконсулт“ в отдел „Управление на собствеността“, дирекция „Търговски дружества и собственост“

II. Кандидатите да отговарят на следните изисквания:

Минимални изисквания:

- степен на завършено образование - висше;

- образователно-квалификационна степен - магистър

- професионална област - Социални, стопански и правни науки;

- професионално направление - Право;

- професионален опит - 5 години и/или придобит II младши ранг.

2. Допълнителни изисквания: - юридическа правоспособност.

3. Описание на длъжността:

Изготвяне на експертни становища, анализи и доклади, участване в разработване на проекти на актове, свързани с реализиране на дейностите и процедурите по управление и разпореждане с имоти и вещи – държавна собственост, предоставени за управление на МЗ.

Изготвяне на отговори по запитвания на физически и юридически лица.

Изготвяне на експертни мнения във връзка с осъществяването на  правомощията на министъра на здравеопазването.

Изготвяне на становища по прилагането на нормативни актове.

III. В срок от 10 дни от публикуването на обявата кандидатите да представят лично или чрез упълномощено лице на служител в Звено за административно обслужване на Министерството на здравеопазването, площад „Света Неделя” № 5, следните документи:

1. писмено заявление по образец за участие в конкурс – приложение № 2 към чл. 17, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;

2. декларация от лицето по образец – чл. 17, ал. 2 от НПКДС - за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заеме определена длъжност;

3. копие от диплома за завършено висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър“ от професионална област: социални, стопански и правни науки и професионално направление - право;

4. копие от официални документи, удостоверяващи притежаването на 5 години професионален опит: копие от трудова/служебна книжка; и/или копие от осигурителна книжка; и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина;

5. копие от документ за придобит ранг (ако притежават такъв);

6. копие от документ удостоверяващ юридическа правоспособност.

IV. Конкурсът да се проведе чрез решаване на тест и интервю.

V. При подаване на документите на кандидатите ще се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност срещу подпис.

VI. Съобщенията във връзка с конкурса да се обявят на информационното табло на входа на сградата на площад „Света Неделя” № 5 и на електронната страница на Министерството на здравеопазването.

VII. Размер на минималното основното месечно възнаграждение: 720,00 лв.

VIII. Срок за подаване на документи: от 24.04.2019 г. до 07.05.2019 г.