Върни се горе

 • Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати на конкурса за длъжността „главен секретар” на Министерството на здравеопазването (МЗ), обявен със Заповед № РД-15-1289/04.12.2017 г. на министъра на здравеопазването

  • Обновено

  I.  Таблица за преценка на представените документи от кандидатите

   

  1. Изисквани документи от кандидатите за длъжността съгласно обявата:

   

  1.1. Писмено заявление по образец за участие в конкурса съгласно Приложение № 2 към чл. 17,  ал. 1 НПКДС;

  1.2. Декларация от лицето по образец – чл. 17, ал. 2 НПКДС - за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заеме определена длъжност;

  1.3. Копия от диплома за завършено висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър“ от професионална област – Здравеопазване и спорт; Социални, стопански и правни науки и професионално направление – право, медицина, икономика;

  1.4. Копия от официални документи, удостоверяващи притежаването на професионалния опит: копие от трудова/служебна книжка; и/или копие от осигурителна книжка; и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина;

  1.5. Копие от документ за придобит ранг (ако притежава такъв);

  1.6. Копие от документ за компютърна грамотност (ако притежава такъв).

  2. Изисквания към качествата на кандидатите за длъжността съгласно обявата.

   

  2.1 Минимални изисквания за заемане на длъжността:

  - Да притежават образователно-квалификационна степен „магистър“ от професионална област – Здравеопазване и спорт, Социални стопански и правни науки и професионално направление – Право; Медицина; Икономика;

  - Осем години професионален опит и/или придобит ІV старши ранг

   

  № по

  ред

  Име, презиме и фамилия

  на кандидата

  Представeни ли са всички документи, които се изискват според обявата

  Удостоверяват ли представените документи съответствие на кандидата с обявените минимални и специфични изисквания за длъжността

  Основание за недопускане

  1.

  Красимир Борисов Гигов

  Да

  Да

  Няма

  2.

  Милена Георгиева Димитрова-Христова

  Да

  Не

  Представените документи не удостоверяват нормативно изискващия се за ръководната длъжност минимален професионален опит  – 8 години или  притежаван ІV старши ранг

  чл. 20, ал. 2 от НПКДС;

  чл. 2, ал. 2 и чл. 5 от Наредбата за прилагане на Класификатора на длъжностите в администрацията (НПКДА)

   

   

  1. Въз основа на преценката конкурсната комисия

   

   

  РЕШИ:

   

   

  а) Допуска до конкурс следните кандидати:

          Красимир Борисов Гигов

   

  Посоченият кандидат трябва да представи концепция за стратегическо управление на тема: „Подобряване на координацията и експертизата в администрацията на Министерството на здравеопазването. Водещи приоритети на Министерството на здравеопазването по време на председателството на Съвета на ЕС през 2018 г.” в срок до 17.00 ч. на 15.12.2017 г. в Министерството на здравеопазването, гр. София, площад „Света Неделя” № 5 – Деловодство. Препоръчителен обем на концепцията – до 10 стандартни  машинописни страници.

   

  Критериите за преценка на концепцията са: съответствие с темата на концепцията, логическа последователност на изложението, аргументиране на направените предложения, познаване на нормативната уредба и на спецификата на работата в Министерството на здравеопазването, езикова култура.

   

  Кандидатът трябва да се яви за защита на концепцията си на 21.12.2017 г. от 10.00 ч. в администрацията на Министерския съвет на адрес: гр. София, бул. “Дондуков” № 1, служебен вход.

   

   

  б) Не се допускат до конкурс:

      Милена Георгиева Димитрова-Христова

Конкурс за длъжността „главен секретар” в Министерството на здравеопазването

1. Изисквания за заемане на длъжността:

а) Минимални изисквания за заемане на длъжността:

- да притежават образователно-квалификационна степен „магистър“ от професионална област – Здравеопазване и спорт, Социални стопански и правни науки и професионално направление - Право; Медицина; Икономика;

- професионален опит – 8 години и/или придобит ІV старши ранг.

б) Допълнителни изисквания за заемане на длъжността:

- да притежава компютърна грамотност.

2. Описание на длъжността:

Ръководи администрацията на Министерството на здравеопазването, като координира и контролира административните звена за точното спазване на нормативните актове и на законните разпореждания на министъра на здравеопазването.

3. Начин за провеждане на конкурса:

Конкурсът ще се проведе чрез защита на концепция за стратегическо управление на тема „Подобряване на координацията и експертизата в администрацията на Министерството на здравеопазването. Водещи приоритети на Министерството на здравеопазването по време на председателството на Съвета на ЕС през 2018 г.“ и провеждане на интервю.

4. Необходими документи за кандидатстване:

1. писмено заявление по образец за участие в конкурс – приложение № 2 към чл. 17, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;

2. декларация от лицето по образец – чл. 17, ал. 2 от НПКДС - за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заеме определена длъжност;

3. копие от диплома за завършено висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър“ от професионална област: Здравеопазване и спорт, Социални стопански и правни науки и професионално направление - Право; Медицина; Икономика;

4. копие от официални документи, удостоверяващи притежаването на професионален опит: копие от трудова/служебна книжка; и/или копие от осигурителна книжка; и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина;

5. копие от документ за придобит ранг (ако притежават такъв);

6. копие от документ за компютърна грамотност (ако притежават такъв).

5. Място за подаване на документите:

В срок от 10 дни от публикуването на обявата кандидатите да представят документите си, лично или чрез упълномощено лице (в деловодството) на служител от дирекция „Административни дейности” на Министерството на здравеопазването – гр. София, площад „Св. Неделя” № 5.

6. Общодостъпно място, на което ще се публикуват списъци или други съобщения във връзка с конкурса:

Информационното табло на входа на сградата на Министерството на здравеопазването - гр. София, площад „Света Неделя“ № 5 и на електронната страница на Министерството на здравеопазването

7. Размер на минималното основното месечно възнаграждение: 900 лв.

8. Срок за подаване на документи: от 21.11.2017 г. до 30.11.2017 г.