Върни се горе

 • Списък на допуснат кандидат до участие в конкурс за длъжността „Главен експерт“ в отдел „Зависимости“, дирекция „Промоция и профилактика на болести и зависимости”

  • Обновено

  І. Допуска се до конкурс следните кандидати:

  1. Петя Пантелева Куцинова;

  2. Даниела Валентинова Горанчовска;

  3. Стефка Михайлова Бонева-Дуцова;

   

  ІІ. Няма недопуснати кандидати.

   

  Допуснатите кандидати следва да се явят на 27 април 2018 г. /петък/ в 10.00 часа, в сградата на Министерството на здравеопазването – площад. „Света Неделя” № 5, в конферентна зала на IV етаж за решаване на тест и провеждане на интервю.

   

  Забележка: Основни нормативните документи с които трябва да са запознати кандидатите за конкурса, намират се на страницата на МЗ:

  1. Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите.

  2. Наредба № 2/20.06.12 г. за условията и реда за осъществяване на програми за лечение с агонисти и агонисти-антагонисти на лица, зависими към опиоиди.

  3. Наредба № 24/07.07.2004 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Психиатрия“, само част 7 (Изм.-ДВ, бр. 49 от 2012 г.) Лечение на синдром на зависимост към опиоиди с опиеви агонисти и агонист-антагонисти.

  4. Национална стратегия за борба с наркотиците 2014-2018 г.

  5. Национална стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012-2020 г. 

Конкурс за длъжността „главен експерт“ в отдел „Зависимост“, дирекция „Промоция и профилактика на болестите и зависимостите

1. Минимални изисквания:

- образование – висше;

- образователна степен –бакалавър;

- професионална област - социални, стопански и правни науки, здравеопазване и спорт;

- професионално направление – медицина, психология, социални науки, фармация;

- професионален опит – 4 години и/или придобит III младши ранг.

2. Допълнителни изисквания: Владеене на чужди езици и работа с компютър.

III. В срок от 10 дни от публикуването на обявата кандидатите да представят лично или чрез упълномощено лице на служител в Звено за административно обслужване на Министерството на здравеопазването, площад „Света Неделя” № 5, следните документи:

1. писмено заявление по образец за участие в конкурс – приложение № 2 към чл. 17, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;

2. декларация от лицето по образец – чл. 17, ал. 2 от НПКДС - за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заеме определена длъжност;

3. копие от диплома за завършено висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър“ от професионална област: социални, стопански и правни науки, здравеопазване и спорт от професионално направление – медицина, психология, социални науки, фармация;

4. копие от официални документи, удостоверяващи притежаването на 4 години професионален опит: копие от трудова/служебна книжка; и/или копие от осигурителна книжка; и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина;

5. копие от документ за придобит ранг (ако притежават такъв);

6. копие от документ за владеене на чужди езици (ако притежават такъв);

7. копие от документ за компютърна грамотност (ако притежават такъв).

IV. Конкурсът да се проведе чрез тест и интервю.

V. При подаване на документите на кандидатите ще се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност срещу подпис.

VI. Съобщенията във връзка с конкурса да се обявят на информационното табло на входа на сградата на площад „Света Неделя” № 5 и на електронната страница на Министерството на здравеопазването.

VII. Размер на минималното основното месечно възнаграждение: 510 лв.

VIII. Срок за подаване на документи: от 30.03.2018 г. до 10.04.2017 г. от 9,00 ч. до 17,30 ч.