Върни се горе

 • Списък на допуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжността „главен експерт” в отдел „Програми с външно финансиране“ на дирекция „Международни дейности проекти и програми“

  • Обновено

   

   

   

   

   

  Име, презиме и фамилия на кандидата

   

   

   

   

   

  Представени ли са всички документи, които се изискват според обявата

  Удостоверяват ли представените документи съответствие на кандидата с обявените минимални и специфични изисквания за длъжността

   

   

   

   

  Основание за недопускане

  Миролюбка Петкова Разсуканова

  да

  да

   

  Любомир Йорданов Димитров

  да

  да

   

  Адриана Неделчева Илиева

  да

  да

   

  Радослава Николова Лалова

  да

  да

   

  Анелия Цветанова Караилиева

  да

  да

   

  Цветомира Стоянова Маринова

  да

  да

   

  Валентин Стоянов Стоев

  да

  да

   

   

  Посочените кандидати трябва да се явят на тест на 15.07.2016 г. /петък/ в сградата на МЗ – пл. „Св. Неделя“ № 5, залата в сутерена от 10.00 часа.

 • Списък на недопуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжността „главен експерт” в отдел „Програми с външно финансиране“ на дирекция „Международни дейности проекти и програми“

  • Обновено

   

   

   

   

  Име, презиме и фамилия на кандидата

   

   

   

   

   

  Представени ли са всички документи, които се изискват според обявата

  Удостоверяват ли представените документи съответствие на кандидата с обявените минимални и специфични изисквания за длъжността

   

   

   

   

  Основание за недопускане

  Светослава Георгиева Баръмова

  да

  не

  От представените от кандидата документи -копие на трудова книжка  не се удостоверява изискуемия за конкурсната длъжност 4 (четири ) години професионален опит.

Конкурс за длъжността „главен експерт” - в отдел „Програми с външно финансиране“ на дирекция „Международни дейности, проекти и програми”

1. Изисквания за заемане на длъжността:

1. 1. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

- да притежават образователно-квалификационна степен „бакалавър“ от професионално направление – икономика, финанси;

- владеене на западен език – писмено и говоримо (степента на владеене се удостоверява с дипломи и сертификати);

- професионален опит – 4 години;

-  III - младши ранг (ако притежават такъв);

1. 2. Допълнителни изисквания за заемане на длъжността:

- копие от диплома за завършено висше образование с образователно квалификационна степен „магистър“ от професионално направление – икономика, финанси;

- владеене на западен език – писмено и говоримо (степента на владеене се удостоверява с дипломи и сертификати);

-  копие от официални документи, удостоверяващи придобита квалификация за работа с компютър.           

2. Описание на длъжността:

Участва в цялостната дейност по програми и проекти, които се финансират с международно финансиране чрез идентифициране, създаване и изпълнение на дейностите по реализацията на проектите. Извършване на финансово-счетоводни операции, оперативни дейности по счетоводната документация, подготовка на анализи, отчети и справки по документацията, изготвяне на технически спецификации. Участие в контрола по изразходване на средствата.

3. Начин за провеждане на конкурса:

- решаване на тест;

- интервю.

4. Необходими документи за кандидатстване:

-  писмено заявление по образец за участие в конкурса - приложение № 2 към чл. 17, ал.1 от НПКДС;

- декларация от лицето по образец - чл. 17, ал. 2 от НПКДС - за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заеме определена длъжност;

- копие от диплома за завършено висше образование с образователно-квалификационна степен „бакалавър“ от професионално направление – икономика, финанси;

- копие от диплома за завършено висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър“ от професионално направление – икономика, финанси;

- копие от официални документи, удостоверяващи владеене на западен език – писмено и говоримо (степента на владеене се удостоверява с дипломи и сертификати);

- копие от официални документи, удостоверяващи притежаването на 4 години професионален  опит: копие от  трудова/служебна  книжка;  и/или копие от осигурителна книжка; и /или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина език;

- копие от документ за придобит ранг (ако притежават такъв);

- копие от официални документи, удостоверяващи придобита квалификация по компютърна грамотност (ако притежават такъв).

5. Място за подаване на документите:

В срок от 10 дни от публикуването на обявата кандидатите да представят, лично или чрез упълномощено лице на служител от дирекция „Административно-информационно обслужване и човешки ресурси” на Министерството на здравеопазването – гр. София, пл. „Св. Неделя” № 5.

6. Общодостъпно място, на което ще се публикуват списъци или други съобщения във връзка с конкурса:

Информационното табло на входа на сградата на Министерството на здравеопазването  -  гр. София, пл. „Св. Неделя“ № 5 и  на електронната страница на Министерството на здравеопазването - www.mh.government.bg.

7. Размер на основната заплата за длъжността:

Граници на заплатата, определена за длъжността 978.00 – 1500.00 лв.