Върни се горе

 • Списък на допуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжността главен експерт в отдел „Лекарствени продукти и медицински изделия и комиси“, дирекция „Лекарствена политика”

  • Обновено

  Допуска се до конкурс следната кандидатка:

  1. Таня Николова Гергинова;

   

  Недопуснати кандидати няма.

   

  Допуснатият  кандидат следва да се явят на 24 октомври 2017 г. /вторник/ в 10.00 часа, в сградата на Министерството на здравеопазването – пл. „Света Неделя” № 5, за решаване на тест и провеждане на интервю.

Конкурс за длъжността „главен експерт” в отдел „Лекарствени продукти и медицински изделия и комисии“ на дирекция „Лекарствена политика”

2. Кандидатите да отговарят на следните изисквания:

а/ минимални:

- да притежават образователно-квалификационна степен „бакалавър“ от професионална област – Здравеопазване и спорт, професионално направление – медицина/фармация;

- III младши ранг (ако притежава такъв);

- професионален опит – 4 години в области свързани с функционалните задължения на длъжността.

б/ допълнителни изисквания за заемане на длъжността:

-  да владее чужд език, степента на владеене се удостоверява с дипломи или сертификати.

- придобита квалификация за компютърна грамотност.

3. В срок от 10 дни от публикуването на обявата кандидатите да представят лично или чрез упълномощено лице на служител в Звено за административно обслужване на Министерството на здравеопазването, площад „Света Неделя” № 5, следните документи:

а/ писмено заявление по образец за участие в конкурс – приложение № 2 към чл. 17, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;

б/ декларация от лицето по образец – чл. 17, ал. 2 от НПКДС - за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заеме определена длъжност;

в/ копие от диплома за завършено висше образование с образователно-квалификационна степен „бакалавър“ от професионална област: професионална област – от професионална област – Здравеопазване и спорт, професионално направление – медицина/фармация.

г/ копие от официални документи, удостоверяващи притежаването на 4 години професионален опит в области свързани с функционалните задължения на длъжността: копие от трудова/служебна книжка; и/или копие от осигурителна книжка; и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина;

д/ копие от документ за придобит ранг (ако притежават такъв);

е/ копие от документ удостоверяващ владеене на чужд език, степента на владеене се удостоверява с дипломи или сертификати (ако притежават такъв).

ж/ копие от документи, удостоверяващи придобита квалификация за компютърна грамотност (ако притежават такъв).

4. Конкурсът ще се проведе чрез тест и интервю.

5. При подаване на документите на кандидатите ще се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност.

6. Съобщенията във връзка с конкурса ще се обявяват на информационното табло на входа на сградата на пл. „Св. Неделя” № 5 и на електронната страница на Министерството на здравеопазването.

7. Размер на минималното основно месечно възнаграждение: 460 лв.

8. Срок за подаване на документи: от 28.09.2017 г. до 09.10.2017 г. от 9,00 ч. до 17,30 ч.