Върни се горе

 • Списък на допуснати кандидати до участие в конкурс за длъжността „главен експерт“ в отдел „Финанси“, дирекция „Бюджет и финанси“ в Министерство на здравеопазването

  • Обновено

  І. Допуска се до конкурс следните кандидати:

  1. Нели Георгиева Андреева;

  2. Ирена Благоева Миланова;

  3. Стоян Николаев Бимбашев;

  4. Силвия Николова Якимова

  5. Мариана Милчева Асенова.

   

  ІІ. Няма недопуснати кандидати.

  Допуснатите кандидати следва да се явят на 05.11.2018 г. (понеделник) от 10,00 ч. в конферентната зала на IV етаж в сградата на Министерството на здравеопазването, площад „Света Неделя“ № 5 за решаване на тест и провеждане на интервю.

Конкурс за длъжността „главен експерт“ в отдел „Финанси“ в дирекция „Бюджет и финанси”

II. Кандидатите да отговарят на следните изисквания:

Минимални изисквания:

- образование – висше с образователна степен – бакалавър;

- професионална област - социални, стопански и правни науки; от професионално направление – икономика,;

- професионален опит – 4 години и/или придобит III младши ранг.

2.  Допълнителни изисквания:

- компютърна грамотност.

3. Описание на длъжността:

Осчетоводяване на приходите, разходите, трансферите и операциите по финансиране от сметките на Министерство на здравеопазването по функции, дейности и програми при спазване на индивидуалния сметкоплан и основните принципи и изисквания по Закона за счетоводството и утвърдената счетоводна политика на Министерство на здравеопазването. Осъществява плащанията на Централно управление на Министерство на здравеопазването в системата на електронни бюджетни разплащания СЕБРА.

III. В срок от 10 дни от публикуването на обявата кандидатите да представят лично или чрез упълномощено лице на служител в Звено за административно обслужване на Министерството на здравеопазването, площад „Света Неделя” № 5, следните документи:

1. писмено заявление по образец за участие в конкурс – приложение № 2 към чл. 17, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;

2. декларация от лицето по образец – чл. 17, ал. 2 от НПКДС - за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заеме определена длъжност;

3. копие от диплома за завършено висше образование с образователно-квалификационна степен „бакалавър“ от професионална област: социални, стопански и правни науки, от професионално направление – икономика;

4. копие от официални документи, удостоверяващи притежаването на 4 години професионален опит: копие от трудова/служебна книжка; и/или копие от осигурителна книжка; и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина;

5. копие от документ за придобит ранг (ако притежават такъв);

6. копие от документ за работа с компютър (ако притежават такъв);

IV. Конкурсът да се проведе чрез тест и интервю.

V. При подаване на документите на кандидатите ще се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност срещу подпис.

VI. Съобщенията във връзка с конкурса да се обявят на информационното табло на входа на сградата на пл. „Света Неделя” № 5 и на електронната страница на Министерството на здравеопазването.

VII. Размер на минималното основното месечно възнаграждение: 510 лв.

VIII. Срок за подаване на документи: от 02.10.2018 г. до 11.10.2018 г.