Върни се горе

 • Списък на допуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжността „главен експерт” в дирекция „Управление на държавното участие в търговските дружества“

  • Обновено

   

   

   

  Име, презиме и фамилия на кандидата

   

   

   

   

  Представени ли са всички документи, които се изискват според обявата

   

   

  Удостоверяват ли представените документи съответствие на кандидата с обявените минимални и специфични изисквания за длъжността

  Величка Борисова Тенджова

  да

  да

  Красимира Стойкова Кирова

  да

  да

  Мариана Милчева Асенова

  да

  да

  Михаела Викторова Москова - Гушлева

  да

  да

   

  Решаването на тест ще се проведе на 04.11.2016 г. в сградата на Министерство на здравеопазването – пл. „Св. Неделя” № 5, в конферентна зала IV етаж от 10.00 часа.

 • Списък на недопуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжността „главен експерт” в дирекция „Управление на държавното участие в търговските дружества“

  • Обновено

   

   

   

   

   

  Име, презиме и фамилия на кандидата

   

   

   

   

   

  Представени ли са всички документи, които се изискват според обявата

  Удостоверяват ли представените документи съответствие на кандидата с обявените минимални и специфични изисквания за длъжността

   

   

   

   

  Основание за недопускане

   

   

  Петър Искъров Теодоров

   

   

  да

   

   

  не

  Представените документи не удостоверяват изискуемия професионален опит от областите на дейност, свързани с изпълнението на длъжността, съгласно чл. 2, ал. 2 от НПКДА.

Конкурс за длъжността „главен експерт” в дирекция „Управление на държавното участие в търговските дружества“

1. Изисквания за заемане на длъжността:

1.1. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

- степен на завършено образование - висше;
- минимална образователна степен - бакалавър;
- професионално направление  „Икономика” или „Технически науки“;
- минимален професионален опит – 4 години;
- III младши ранг (ако притежават такъв).

1.2. Допълнителни изисквания за заемане на длъжността:

- да притежават професионален опит минимум 2 години в областта на търговските дружества-лечебни заведения;

- да познават законовите и подзаконови нормативни актове, необходими за изпълнение на преките задължения;

- да притежават компютърна грамотност;

2. Описание на длъжността:

Организира и осъществява дейности по представянето на отчети и анализи относно финансовото състояние на държавните търговски дружества.

Изготвяне на експертни анализи и становища, свързани с дейността по управление на търговските дружества с държавно участие.

3. Начин за провеждане на конкурса:

- тест;
- интервю.

4. Необходими документи за кандидатстване:

- писмено заявление по образец за участие в конкурса - приложение № 2 към чл. 17, ал.1 от НПКДС;

- декларация от лицето по образец - чл. 17, ал. 2 от НПКДС - за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заеме определена длъжност;

- копие от диплома за завършено висше образование с образователно-квалификационна степен „бакалавър” от професионално направление „Икономика” или „Технически науки“;

- копие от официални документи, удостоверяващи притежаването на 4 години професионален опит: копие от трудова /служебна книжка, и/или копие от осигурителна книжка, и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина;

- копие от официален документ, удостоверяващ придобита квалификация по компютърна грамотност  (ако притежават такъв);

- копие от документ за придобит ранг (ако притежават такъв).

5. Място за подаване на документите:

В срок от 10 дни от публикуването на обявата кандидатите да представят, лично или чрез упълномощено лице необходимите документи на служител (в деловодството) от дирекция „Административно-информационно обслужване и човешки ресурси” на Министерството на здравеопазването – гр. София, пл. „Св. Неделя” № 5.

6.Общодостъпно място, на което ще се публикуват списъци или други съобщения във връзка с конкурса:

Информационното табло на входа на сградата на Министерството на здравеопазването  -  гр. София, пл. „Св. Неделя“ № 5 и  на електронната страница на Министерството на здравеопазването - www.mh.government.bg.

7.Размер на основното месечно възнаграждение: 978.00 – 1500.00 лв.