Върни се горе

 • Списък на кандидатите допуснати до участие в конкурс за длъжността „главен експерт” в дирекция „Планиране, анализ и контрол”

  • Обновено

  І. Допуска се до конкурс следните кандидати:

  1. Елза Щедринова Барбова

  2. Румяна Христова Коларова

  3. Стоян Николаев Бимбашев

  4. Параскева Георгиева Георгиева

  5. Тони Иванов Николов

  6. Габриела Цветанова Керемидчиева

  7. Мария Велева Мрънкова

  8. Мариана Милчева Асенова

  9. Никола Павлов Стоев

  ІІ. Няма недопуснати кандидати.

   

  Допуснатите кандидати да се явят за решаване на тест на 14.11.2018 г. от 10.00 часа в сградата на Министерството на здравеопазването - пл. „Света Неделя” № 5, залата в сутерена.

  Интервюто ще се проведе на 14.11.2018 г. от 11.30 часа в сградата на на Министерството на здравеопазването - пл. „Света Неделя” № 5, залата в сутерена.

  По време на провеждане на теста кандидатите няма да могат да ползват нормативни актове.

Конкурс за длъжността „главен експерт“ в дирекция „Планиране, анализ и контрол”

II. Кандидатите да отговарят на следните изисквания:

Минимални изисквания:

- образование – висше с образователна степен – бакалавър;

- професионална област - социални, стопански и правни науки; от професионално направление – икономика,;

- професионален опит – 4 години и/или придобит III младши ранг.

2.  Допълнителни изисквания:

- компютърна грамотност.

3. Описание на длъжността:

Събира и обобщава информация за нуждите на дирекция „ПАК“ с цел подпомане при разработването на анализи, планове и стратегии в областта на здравеопазването. Изготвя експертни становища, доклади, анализи за общинските болници и държавните лечебни заведения.

III. В срок от 10 дни от публикуването на обявата кандидатите да представят лично или чрез упълномощено лице на служител в Звено за административно обслужване на Министерството на здравеопазването, площад „Света Неделя” № 5, следните документи:

1. писмено заявление по образец за участие в конкурс – приложение № 2 към чл. 17, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;

2. декларация от лицето по образец – чл. 17, ал. 2 от НПКДС - за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заеме определена длъжност;

3. копие от диплома за завършено висше образование с образователно-квалификационна степен „бакалавър“ от професионална област: социални, стопански и правни науки, от професионално направление – икономика;

4. копие от официални документи, удостоверяващи притежаването на 4 години професионален опит: копие от трудова/служебна книжка; и/или копие от осигурителна книжка; и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина;

5. копие от документ за придобит ранг (ако притежават такъв);

6. копие от документ за работа с компютър (ако притежават такъв);

IV. Конкурсът да се проведе чрез решаване на тест и интервю.

V. При подаване на документите на кандидатите ще се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност срещу подпис.

VI. Съобщенията във връзка с конкурса да се обявят на информационното табло на входа на сградата на площад „Света Неделя” № 5 и на електронната страница на Министерството на здравеопазването.

VII. Размер на минималното основното месечно възнаграждение: 510 лв.

VIII. Срок за подаване на документи: от 16.10.2018 г. до 25.10.2018 г.