Върни се горе

 • Списък на допуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжността „главен експерт“ в дирекция „Обществени поръчки”

  • Обновено

  І. Допуска се до конкурс следните кандидати:

  1. Теодор Юлиянов Цанков;

  2. Мария Велева Мрънкова;

  3. Ралица Великова Калинова;

  4. Биляна Боянова Къшева;

  5. Габриела Цветанова Керемедчиева.

   

  ІІ. Няма недопуснати кандидати.

   

  Допуснатите кандидати следва да се явят на 16.11.2018 г. /петък/ в 13,00 часа, в сградата на Министерството на здравеопазването – площад. „Света Неделя” № 5, в конферентна зала на IV етаж за решаване на тест и провеждане на интервю.

Конкурс за длъжността „главен експерт“ в дирекция „Обществени поръчки“

II. Кандидатите да отговарят на следните изисквания:

Минимални изисквания:

- степен на завършено образование – висше;

- образователно-квалификационна степен - бакалавър;

- професионална област - социални, стопански и правни науки;

- професионално направление – икономика, администрация и управление;

- професионален опит – 4 години и/или придобит III младши ранг.

2.  Допълнителни изисквания: - компютърна грамотност.

3. Описание на длъжността:

Организира и координира провеждането на обществени поръчки от Министерството на здравеопазването и от Централния орган за покупки в сектор „Здравеопазване“.

III. В срок от 10 дни от публикуването на обявата кандидатите да представят лично или чрез упълномощено лице на служител в Звено за административно обслужване на Министерството на здравеопазването, площад „Света Неделя” № 5, следните документи:

1. писмено заявление по образец за участие в конкурс – приложение № 2 към чл. 17, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;

2. декларация от лицето по образец – чл. 17, ал. 2 от НПКДС - за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заеме определена длъжност;

3. копие от диплома за завършено висше образование с образователно-квалификационна степен „бакалавър“ от професионална област: социални, стопански и правни науки и професионално направление – икономика, администрация и управление;

4. копие от официални документи, удостоверяващи притежаването на 4 години професионален опит: копие от трудова/служебна книжка; и/или копие от осигурителна книжка; и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина;

5. копие от документ за придобит ранг (ако притежават такъв);

6. копие от документи удостоверяващи компютърна грамотност (ако притежават такива);

IV. Конкурсът да се проведе чрез решаване на тест и интервю.

V. При подаване на документите на кандидатите ще се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност срещу подпис.

VI. Съобщенията във връзка с конкурса да се обявят на информационното табло на входа на сградата на площад „Света Неделя” № 5 и на електронната страница на Министерството на здравеопазването.

VII. Размер на минималното основното месечно възнаграждение: 510 лв.

VIII. Срок за подаване на документи: от 19.10.2018 г. до 29.10.2018 г.