Върни се горе

 • Уведомление

  • Обновено

  Насроченият конкурс за длъжността „главен експерт” в дирекция „Административно-информационно обслужване и човешки ресурси”, на 21.11.2016 г. от 10.00 ч. на адрес: гр. София,  пл. „Света Неделя“ № 5,  зала „Конферентна“, етаж 4, ще се проведе на 22.11.2016 г. от 10.00 ч., на адрес: гр. София, Министерство на здравеопазването „Конферентна“, зала, етаж 4, поради служебна ангажираност на член от комисията.

 • Списък на допуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжността „главен експерт” в дирекция „Административно – информационно обслужване и човешки ресурси“

  • Обновено

   

  1

        Цветанка Георгиева Иванова

  2

        Красимир Мирославов Иванчев

  3

        Мая Михайлова Алексиева

  4

        Иван Николаев Иванов

  5

        Симеон Иванов Симеонов

   

  Посочените кандидати трябва да се явят за решаване на тест на 21.11.2016 г. /понеделник/ в    сградата на МЗ – пл. „Св. Неделя“ № 5, зала „Конферентна“, етаж 4 от 10.00 часа.

  При подготовката за теста да се ползват следните нормативни актове:

  1. Закон за администрацията;
  2. Закон за държавния служител;
  3. Закон за обществените поръчки;
  4. Закон за електронния документ и електронния подпис;
  5. Закон за електронното управление;
  6. Устройствен правилник на Министерство на здравеопазването.

Конкурс за длъжността „главен експерт” в дирекция „Административно-информационно обслужване и човешки ресурси”

1. Изисквания за заемане на длъжността:

1. 1. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

- да притежават образователно-квалификационна степен „бакалавър“ от професионално направление – Информатика и компютърни науки, Комуникационна и компютърна техника, Електроника, Електроника и автоматика, Технически науки;

- професионален опит – 4 години;

- III младши ранг (ако притежават такъв);

1. 2. Допълнителни изисквания за заемане на длъжността:

- познаване на нормативните актове в областта на административното обслужване и в областта на електронното управление и познание за работа с квалифициран електронен подпис;

- владеене на един западен език.;

2. Описание на длъжността:

Участване в изграждане и поддържане на информационно-комуникационната мрежа и ефективността на работа на администрацията в администрацията на Министерството на здравеопазването.

3. Начин за провеждане на конкурса:

- чрез решаване на тест и провеждане на интервю.

4. Необходими документи за кандидатстване:

- писмено заявление по образец за участие в конкурса – приложение № 2 към чл. 17, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;

- декларация от лицето по образец – чл. 17, ал. 2 от НПКДС - за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заеме определена длъжност;

- копие от диплома за завършено висше образование с образователно-квалификационна степен „бакалавър“ от професионално направление – Информатика и компютърни науки, Комуникационна и компютърна техника, Електроника, Електроника и автоматика, Технически науки;

- копие от официални документи, удостоверяващи притежаването на 4 (четири) години професионален опит: копие от трудова/служебна книжка; и/или копие от осигурителна книжка; и /или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина;

- копие от документ за придобит ранг (ако притежават такъв);

- документи, удостоверяващи владеене на един западен език (ако притежават такъв).

5. Място за подаване на документите:

В срок от 10 дни от публикуването на обявата кандидатите да представят, лично или чрез упълномощено лице на служител (в деловодството) на дирекция „Административно-информационно обслужване и човешки ресурси” на Министерството на здравеопазването – гр. София, площад „Света Неделя” № 5.

6. Общодостъпно място, на което ще се публикуват списъци или други съобщения във връзка с конкурса:

Информационното табло на входа на сградата на Министерството на здравеопазването - гр. София, площад „Света Неделя“ № 5 и  на електронната страница на Министерството на здравеопазването - www.mh.government.bg, в-к „Стандарт“ и на сайта Zaplata.bg

7. Размера на основната заплата за длъжността – 978,00 – 1500,00 лв.

8. Срок за подаване на документи от 25.10.2016 г. до 03.11.2016 г. от 9,00 ч. до 17,00 ч.