Върни се горе

 • Списък на кандидатите, допуснати до участие в конкурс за длъжността „главен експерт” в дирекция „Планиране, анализ и контрол”

  • Обновено

  I. Допускат се до конкурс следните кандидати:

  1. Милена Колева, вх. № 94-1727/28.12.2018 г.
  2. Хилда Павлова, вх. № 94-1729/28.12.2018 г.
  3. Радослав Черийски, вх. № 94-1732/28.12.2018 г.
  4. Георгица Парушева, вх. № 94-1733/28.12.2018 г.
  5. Силвия Свиленова, вх. № 94-1739/31.12.2018 г.
  6. Ваня Петкова, вх. № 94-1740/31.12.2018 г.

  II. Няма недопуснати кандидати

  Допуснатите кандидати да се явят за решаване на тест на 16.01.2019 г. от 10.00 часа в сградата на Министерството на здравеопазването - пл. „Света Неделя” № 5, конферентната зала на 5-я етаж.

  Интервюто ще се проведе на 16.01.2019 г. от 11.30 часа в сградата на на Министерството на здравеопазването - пл. „Света Неделя” № 5, конферентната зала на 5-я етаж.

   

  По време на провеждане на теста кандидатите няма да могат да ползват нормативни актове.

Конкурс за длъжността „главен експерт“ в дирекция „Планиране, анализ и контрол”

II. Кандидатите да отговарят на следните изисквания:

Минимални изисквания:

- образование – висше с образователна степен – бакалавър;

- професионална област - социални, стопански и правни науки; от професионално направление – икономика,;

- професионален опит – 4 години и/или придобит III младши ранг.

2.  Допълнителни изисквания:

- компютърна грамотност.

3. Описание на длъжността:

Събира и обобщава информация за нуждите на дирекция „Планиране анализ и контрол“ с цел подпомане при разработването на анализи, планове и стратегии в областта на здравеопазването. Изготвя експертни становища, доклади, анализи за общинските болници и държавните лечебни заведения.

III. В срок от 10 дни от публикуването на обявата кандидатите да представят лично или чрез упълномощено лице на служител в Звено за административно обслужване на Министерството на здравеопазването, площад „Света Неделя” № 5, следните документи:

1. писмено заявление по образец за участие в конкурс – приложение № 2 към чл. 17, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;

2. декларация от лицето по образец – чл. 17, ал. 2 от НПКДС - за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заеме определена длъжност;

3. копие от диплома за завършено висше образование с образователно-квалификационна степен „бакалавър“ от професионална област: социални, стопански и правни науки, от професионално направление – икономика;

4. копие от официални документи, удостоверяващи притежаването на 4 години професионален опит: копие от трудова/служебна книжка; и/или копие от осигурителна книжка; и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина;

5. копие от документ за придобит ранг (ако притежават такъв);

6. копие от документ за работа с компютър (ако притежават такъв);

IV. Конкурсът да се проведе чрез решаване на тест и интервю.

V. При подаване на документите на кандидатите ще се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност срещу подпис.

VI. Съобщенията във връзка с конкурса да се обявят на информационното табло на входа на сградата на площад „Света Неделя” № 5 и на електронната страница на Министерството на здравеопазването.

VII. Размер на минималното основното месечно възнаграждение: 510 лв.

VIII. Срок за подаване на документи: от 21.12.2018 г. до 31.12.2018 г.