Върни се горе

 • Списък на допуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжността „главен експерт” в отдел „Програми с външно финансиране“ на дирекция „Международни дейности, проекти и програми“

  • Обновено

   

   

  Име, презиме и фамилия на кандидата

   

   

   

   

  Представени ли са всички документи, които се изискват според обявата

   

   

  Удостоверяват ли представените документи съответствие на кандидата с обявените минимални и специфични изисквания за длъжността

  Анелия Цветанова Караилиева

  да

  да

  Алина Лъчезарова Георгиева

  да

  да

  Георги Николов Генсузов

  да

  да

  Елена Димитрова Льондева

  да

  да

  Красимира Стойкова Кирова

  да

  да

  Мариана Милчева Асенова

  да

  да

  Радослава Николова Лалова

  да

  да

  Силвия Петкова Радева

  да

  да

  Филип Анатолиев Цалиев

  да

  да

  Христина Стаматова Вергиева

  да

  да

   

  Решаването на тест ще се проведе на 07.11.2016 г. в сградата на Министерство на здравеопазването – пл. „Св. Неделя” № 5, в конферентна зала IV етаж от 10.00 часа.

 • Списък на недопуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжността „главен експерт” в отдел „Програми с външно финансиране“ на дирекция „Международни дейности, проекти и програми“

  • Обновено

   

   

   

   

  Име, презиме и фамилия на кандидата

   

   

   

   

   

  Представени ли са всички документи, които се изискват според обявата

  Удостоверяват ли представените документи съответствие на кандидата с обявените минимални и специфични изисквания за длъжността

   

   

   

   

  Основание за недопускане

  Дора Иванова Дацева

  да

  не

  Представените документи не удостоверяват изискуемия професионален опит от областите на дейност, свързани с изпълнението на длъжността, съгласно чл. 2, ал. 2 от НПКДА

  Иринея Иванова Ангелова

  да

  не

  Представените документи не удостоверяват изискуемия професионален опит от областите на дейност, свързани с изпълнението на длъжността, съгласно чл. 2, ал. 2 от НПКДА

  Петър Валентинов Томов

  да

  не

  Представените документи не удостоверяват изискуемия професионален опит от областите на дейност, свързани с изпълнението на длъжността, съгласно чл. 2, ал. 2 от НПКДА

  Стела Руменова Димитрова

  да

  не

  Представените документи не удостоверяват изискуемия професионален опит от областите на дейност, свързани с изпълнението на длъжността, съгласно чл. 2, ал. 2 от НПКДА

  Юлия Любенова Цветанова

  да

  не

  Представените документи не удостоверяват изискуемия професионален опит от областите на дейност, свързани с изпълнението на длъжността, съгласно чл. 2, ал. 2 от НПКДА

Конкурс за длъжността „главен експерт” в отдел „Програми с външно финансиране“ на дирекция „Международни дейности, проекти и програми”

1. Изисквания за заемане на длъжността:

1. 1. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

- да притежават образователно-квалификационна степен „бакалавър“ от професионална област – медицина, здравни грижи, икономика, социални дейности, психология, администрация и управление;

- професионален опит – 4 години;

III младши ранг (ако притежават такъв);

1. 2. Допълнителни изисквания за заемане на длъжността:

- владеене на западен език писмено и говоримо, степента на владеене се удостоверява с дипломи или сертификати;

- да притежават документи, удостоверяващи придобита квалификация за компютърна грамотност- MS Office: MS World, MS Excel, Internet.

2. Описание на длъжността:

Участие в цялостната дейност по програми и проекти, които се финансират с международно финансиране чрез идентифициране, създаване и изпълнение на дейностите по реализацията на проектите.

3. Начин за провеждане на конкурса:

- решаване на тест;

- интервю.

4. Необходими документи за кандидатстване:

- писмено заявление по образец за участие в конкурса – приложение № 2 към чл. 17, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;

- декларация от лицето по образец – чл. 17, ал. 2 от НПКДС - за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заеме определена длъжност;

- заверено копие от диплома за завършено висше образование с образователно-квалификационна степен „бакалавър“ от професионална област – медицина, здравни грижи, икономика, социални дейности, психология, администрация и управление;

- заверено копие от официални документи, удостоверяващи притежаването на 4 /четири/ години професионален опит: копие от трудова/служебна  книжка;  и/или копие от осигурителна книжка; и /или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина;

- заверено копие от документ за придобит ранг (ако притежават такъв);

- заверено копие от официални документи, удостоверяващи владеене на западен език писмено и говоримо, степента на владеене се удостоверява с дипломи или сертификати;

- заверено копие от официални документи, удостоверяващи придобита квалификация по компютърна грамотност - MS Office: MS World, MS Excel, Internet; (ако притежават такива)

5. Място за подаване на документите:

В срок от 10 дни от публикуването на обявата кандидатите да представят, лично или чрез упълномощено лице  на служител (в деловодството) в дирекция „Административно-информационно обслужване и човешки ресурси” на Министерството на здравеопазването – гр. София, площад „Св. Неделя” № 5.

6. Общодостъпно място, на което ще се публикуват списъци или други съобщения във връзка с конкурса:

Информационното табло на входа на сградата на Министерството на здравеопазването  -  гр. София, пл. „Св. Неделя“ № 5 и  на електронната страница на Министерството на здравеопазването - www.mh.government.bg.

7. Размер на основното месечно възнаграждение: 978.00 – 1 500.00 лв.