Върни се горе

 • Списък на допуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжността „главен експерт” в отдел „Проекти финансирани от европейските фондове“, дирекция „Международни проекти и електронно здравеопазване“

  • Обновено

  Допускат се до конкурс следните кандидати:

  1. Миглена Пламенова Божилова

  2. Григор Иванов Григоров

  3. Ива Светославова Нейкова

  4. Светла Стоянова Тасева - Генева

  5. Бранимира Георгиева Веждарова

  6. Теодор Юлиянов Цанков

  7. Илия Костадинов Цветков

  8. Йонина Иванова Донова

  9. Теодора Вениславова Бандакова

  10. Тодор Баев Баев

  11. Мария Бориславова Явашева

  12. Теодор Тодоров Цанев

  13. Венцислав Василев Кенанов

   

  Допуснатите кандидати следва да се явят на 06.02.2018 г. /вторник/ в 10.00 часа, в сградата на Министерството на здравеопазването – пл. „Света Неделя” № 5, в зала-сутерен за решаване на тест. Интервюто с успешно представилите се кандидати ще се проведе от 13.30 часа в зала-сутерен.

  Основни нормативни актове, които могат да се ползват при подготовката за решаване на теста:

  Закон за здравето;

  Закон за лечебните заведения;

  Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина;

  Закон за здравното осигуряване;

  Закон за администрацията;

  Закон за държавния служител;

  Закон за нормативните актове;

  Административнопроцесуалeн кодекс;

  Устройствен правилник на Министерството на здравеопазването

  Закон за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове

  Оперативна програма "Добро управление" 2014-2020

  Оперативна програма "Околна среда" 2014-2020

  Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020

  Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020

  Насоки за кандидатстване по изброените оперативни програми

  Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета.

  Интернет страница на Министерство на здравеопазването – раздел Европейски програми.

  По време на провеждане на теста кандидатите няма да могат да ползват нормативни актове.

Конкурс за длъжността „главен експерт“ на отдел „Проекти, финансирани по европейските фондове“ в дирекция „Международни проекти и електронно здравеопазване”

II. Кандидатите да отговарят на следните изисквания:

Минимални изисквания:

- образование – висше с образователна степен –бакалавър;

- професионална област – технически науки, социални, стопански и правни науки и здравеопазване и спорт от професионално направление – строително инженерство, медицина, здравни грижи, икономика, европеистика, политология, публична и бизнес администрация;

- професионален опит – 4 години и/или придобит III младши ранг.

2.  Допълнителни изисквания:

- владеене на чужд език – писменно и говоримо;

- умение за работа с компютър – MS Office: MS Word, MS Excel, Internet.

3. Описание на длъжността:

Участие в цялостната дейност по изпълнението на програми и проекти, които се финансират със средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове, чрез идентифициране, създаване, изпълнение и извършване на дейностите по реализацията на програмите и проектите.

III. В срок от 10 дни от публикуването на обявата кандидатите да представят лично или чрез упълномощено лице на служител в Звено за административно обслужване на Министерството на здравеопазването, площад „Света Неделя” № 5, следните документи:

1. писмено заявление по образец за участие в конкурс – приложение № 2 към чл. 17, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;

2. декларация от лицето по образец – чл. 17, ал. 2 от НПКДС - за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заеме определена длъжност;

3. копие от диплома за завършено висше образование с образователно-квалификационна степен „бакалавър“ от професионална област - технически науки, социални, стопански и правни науки и здравеопазване и спорт от професионално направление – строително инженерство, медицина, здравни грижи, икономика, европеистика, политология, публична и бизнес администрация;

4. копие от официални документи, удостоверяващи притежаването на 4 години професионален опит: копие от трудова/служебна книжка; и/или копие от осигурителна книжка; и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина;

5. копие от документ за придобит ранг (ако притежават такъв);

6. копие от официални документи удостоверяващи владеенето на чужд език (степента на владеене се удостоверява с дипломи и сертификати);

7. копие от документ за работа с компютър – MS Office: MS Word, MS Excel, Internet (ако притежават такива).

IV. Конкурсът да се проведе чрез тест и интервю.

V. При подаване на документите на кандидатите ще се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност срещу подпис.

VI. Съобщенията във връзка с конкурса да се обявят на информационното табло на входа на сградата на площад „Света Неделя” № 5 и на електронната страница на Министерството на здравеопазването.

VII. Размер на минималното основното месечно възнаграждение: 510 лв.

VIII. Срок за подаване на документи: от 08.01.2018 г. до 18.01.2018 г. от 9,00 ч. до 17,30 ч.