Върни се горе

II. Кандидатите да отговарят на следните изисквания:

Минимални изисквания:

- образование – висше с образователна степен –бакалавър;

- професионална област – технически науки, социални, стопански и правни науки и здравеопазване и спорт от професионално направление – строително инженерство, медицина, здравни грижи, икономика, европеистика, политология, публична и бизнес администрация;

- професионален опит – 4 години и/или придобит III младши ранг.

2.  Допълнителни изисквания:

- владеене на чужд език – писменно и говоримо;

- умение за работа с компютър – MS Office: MS Word, MS Excel, Internet.

3. Описание на длъжността:

Участие в цялостната дейност по изпълнението на програми и проекти, които се финансират със средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове, чрез идентифициране, създаване, изпълнение и извършване на дейностите по реализацията на програмите и проектите.

III. В срок от 10 дни от публикуването на обявата кандидатите да представят лично или чрез упълномощено лице на служител в Звено за административно обслужване на Министерството на здравеопазването, площад „Света Неделя” № 5, следните документи:

1. писмено заявление по образец за участие в конкурс – приложение № 2 към чл. 17, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;

2. декларация от лицето по образец – чл. 17, ал. 2 от НПКДС - за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заеме определена длъжност;

3. копие от диплома за завършено висше образование с образователно-квалификационна степен „бакалавър“ от професионална област - технически науки, социални, стопански и правни науки и здравеопазване и спорт от професионално направление – строително инженерство, медицина, здравни грижи, икономика, европеистика, политология, публична и бизнес администрация;

4. копие от официални документи, удостоверяващи притежаването на 4 години професионален опит: копие от трудова/служебна книжка; и/или копие от осигурителна книжка; и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина;

5. копие от документ за придобит ранг (ако притежават такъв);

6. копие от официални документи удостоверяващи владеенето на чужд език (степента на владеене се удостоверява с дипломи и сертификати);

7. копие от документ за работа с компютър – MS Office: MS Word, MS Excel, Internet (ако притежават такива).

IV. Конкурсът да се проведе чрез тест и интервю.

V. При подаване на документите на кандидатите ще се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност срещу подпис.

VI. Съобщенията във връзка с конкурса да се обявят на информационното табло на входа на сградата на площад „Света Неделя” № 5 и на електронната страница на Министерството на здравеопазването.

VII. Размер на минималното основното месечно възнаграждение: 510 лв.

VIII. Срок за подаване на документи: от 08.01.2018 г. до 18.01.2018 г. от 9,00 ч. до 17,30 ч.