Върни се горе

О Б Я В Л Е Н И Е

На основание чл. 10а, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 13, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители

О Б Я В Я В А  К О Н К У Р С

За длъжността „държавен експерт“ в отдел „Анализи“, дирекция „Търговски дружества и собственост“ в Министерство на здравеопазването – 1 щатна бройка.

Кратко описание на длъжността: Съдейства за осъществяването на мониторинг и контрол върху финансовото състояние на държавните и общинските лечебни заведения за болнична помощ, чрез събиране, обобщаване и анализ на данните от дейността. Изготвяне на предложения за подобряване на управлението и организацията на търговските дружества с държавно участие в капитала.

Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

1. образователно-квалификационна степен – магистър;

2. минимален ранг за заемане на длъжността - II младши ранг

и/или професионален опит – 5 години;

- професионална област - Социални, стопански и правни науки;

- професионално направление – Икономика;

Допълнителни умения и квалификация, носещи предимство на кандидатите:

Работа с Windows, MS Office, Excel и работа с електронен подпис.

Длъжността се заема по служебно правоотношение, като кандидатите следва да отговарят на условията на чл. 7 от Закона за държавния служител. При назначаване основната месечна заплата ще бъде определена от органа по назначаване, съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация в границите от 720,00 лв. до 2 900,00 лв.

Срок и място за подаване на документи:

1. Министерство на здравеопазването;

2. гр. София, пл. „Света Неделя“ № 5, Звено за административно обслужване;

3. В срок от 10 дни от публикуването на обявата кандидатите да представят лично или чрез упълномощено лице на служител в Звено за административно обслужване на Министерството на здравеопазването.

Необходими документи за участие в конкурса:

1) Заявление по образец за участие в конкурс – приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;

2) Декларация по образец – чл. 17, ал. 2 от НПКДС от кандидата, за следните обстоятелства: неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетен, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишен по съответен ред от правото да заеме определена длъжност;

3) копие от диплома за завършено висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър“ от професионална област: Социални, стопански и правни науки и професионално направление: Икономика;

4) копие от официални документи, удостоверяващи притежаването на 5 години професионален опит: копие от трудова, служебна книжка, осигурителна книжка, официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина;

5) подробна автобиография;

6) копие от документ за придобит ранг (ако притежават такъв);

7) копие от документ за работа с Windows, MS Office, Excel и работа с електронен подпис

 (ако притежават такъв);

8) документи, издадени в чужбина, се предоставят в легализиран превод на български език и след необходимото признаване и легализация от съответните оправомощени органи в Република България.

Начин на провеждане на конкурса:

- решаване на тест;

- провеждане на интервю.

Непосредствено след подписване на настоящата заповед директора на дирекция „Човешки ресурси“ да организира предоставянато на обявлението за публикуване в регистъра по чл. 61, ал.1 от Закона за администрацията, на електронната страница на Министерството на здравеопазването и на електронен сайта - Zaplata.bg.

Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса: сайта на Министерството на здравеопазването: www.mh.government.bg и информационното табло в  сградата на Министерството на здравеопазването площад „Света Неделя” № 5.

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично или чрез пълномощник. Истинността на копираните документи се удостоверява с представяне на оригинални документи за дсведение при подаването им.

Длъжностна характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите.