Върни се горе

 • Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжността „държавен експерт“ в отдел „Търговски дружества“, дирекция „Търговски дружества и собственост“

  • Обновено

  І. Допускат се до конкурс следните кандидати:

  1. Любомир Йорданов Димитров;      

  2. Радослав Кирилов Чарийски;

  3. Йонина Иванова Донова;

  4. Силвия Николова Якимова;

  5. Елза Щедринова Барбова;

  6. Любомира Благоева Шклифова;

  7. Коста Димитров Костов;

  8. Георгица Огнемирова Пенчева-Парушева                

   

  Допуснатите кандидати следва да се явят на 18 декември 2018 г. /вторник/ в 10.00 часа, в сградата на Министерството на здравеопазването – площад. „Света Неделя” № 5, в конферентна зала на IV етаж за решаване на тест и провеждане на интервю.

   

  ІІ. Няма недопуснати кандидати.

Конкурс за длъжността „държавен експерт“ в отдел „Търговски дружества“, дирекция „Търговски дружества и собственост”

II. Кандидатите да отговарят на следните изисквания:

Минимални изисквания:

- образование – висше с образователна степен – магистър;

- професионална област - социални, стопански и правни науки; от професионално направление – икономика,;

- професионален опит – 5 години в областта на анализиране на финансово-икономическата информация и/или придобит II младши ранг.

2. Допълнителни изисквания:

- познаване и прилагане на законовите и подзаконовите нормативни актове, необходими за изпълнение на преките задължения;

- умение за работа с компютър.

3. Описание на длъжността:

Изготвяне на експертни становища и анализи, свързани с реализиране на политиката, провеждана в областта на управлението на търговските дружества с държавно участие в капитала и в частност с финансовото състояние на държавните търговски дружества.

III. В срок от 10 дни от публикуването на обявата кандидатите да представят лично или чрез упълномощено лице на служител в Звено за административно обслужване на Министерството на здравеопазването, площад „Света Неделя” № 5, следните документи:

1. писмено заявление по образец за участие в конкурс – приложение № 2 към чл. 17, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;

2. декларация от лицето по образец – чл. 17, ал. 2 от НПКДС - за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заеме определена длъжност;

3. копие от диплома за завършено висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър“ от професионална област: социални, стопански и правни науки, от професионално направление – икономика;

4. копие от официални документи, удостоверяващи притежаването на 5 години професионален опит: копие от трудова/служебна книжка; и/или копие от осигурителна книжка; и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина;

5. копие от документ за придобит ранг (ако притежават такъв);

6. копие от документ за компютърна грамотност (ако притежават такъв);

IV. Конкурсът да се проведе чрез тест и интервю.

V. При подаване на документите на кандидатите ще се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност срещу подпис.

VI. Съобщенията във връзка с конкурса да се обявят на информационното табло на входа на сградата на пл. „Света Неделя” № 5 и на електронната страница на Министерството на здравеопазването.

VII. Размер на минималното основното месечно възнаграждение: 510 лв.

VIII. Срок за подаване на документи: от 22.11.2018 г. до 03.12.2018 г.