Върни се горе

II. Кандидатите да отговарят на следните изисквания:

1. Минимални изисквания:

- образование – висше;

- образователна степен – магистър;

- професионална област - здравеопазване и спорт;

- професионално направление – медицина, фармация;

- професионален опит – 5 години и/или придобит II младши ранг.

2. Допълнителни изисквания: Владеене на чужди езици и работа с компютър.

3. Описание на длъжността: Осигуряване на необходимите предпоставки и условия за успешно провеждане на лекарствена политика ориентирана към цели – качество, безопасност и ефективност на лекарствените продукти. Осигуряване на достатъчна наличност и достъпност на основни лекарствени продукти и медицински изделия според здравните потребности на населението.

III. В срок от 10 дни от публикуването на обявата кандидатите да представят лично или чрез упълномощено лице на служител в Звено за административно обслужване на Министерството на здравеопазването, площад „Света Неделя” № 5, следните документи:

1. писмено заявление по образец за участие в конкурс – приложение № 2 към чл. 17, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;

2. декларация от лицето по образец – чл. 17, ал. 2 от НПКДС - за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заеме определена длъжност;

3. копие от диплома за завършено висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър“ от професионална област: здравеопазване и спорт от професионално направление – медицина и фармация;

4. копие от официални документи, удостоверяващи притежаването на 5 години професионален опит: копие от трудова/служебна книжка; и/или копие от осигурителна книжка; и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина;

5. копие от документ за придобит ранг (ако притежават такъв);

6. копие от документ за владеене на чужди езици (ако притежават такъв);

7. копие от документ за компютърна грамотност (ако притежават такъв).

IV. Конкурсът да се проведе чрез тест и интервю.

V. При подаване на документите на кандидатите ще се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност срещу подпис.

VI. Съобщенията във връзка с конкурса да се обявят на информационното табло на входа на сградата на площад „Света Неделя” № 5 и на електронната страница на Министерството на здравеопазването.

VII. Размер на минималното основното месечно възнаграждение: 510 лв.

VIII. Срок за подаване на документи: от 01.08.2018 г. до 10.08.2017 г. от 9,00 ч. до 17,30 ч.