Върни се горе

 • Списък на допуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжността „държавен експерт” в отдел „Бюджет“, дирекция „Финансово-стопански дейности и управление на собствеността“

  • Обновено

  1

  Красимира Иванова Попова

  2

  Любомир Йорданов Димитров

  3

  Росица Иванова Мишонова

  4

  Боряна Валери Аврамова-Кралева

  5

  Цветанка Йосифова Кръстева

   

  Посочените кандидати трябва да се явят за решаване на тест 19.10.2016 г. /сряда/ в    сградата на МЗ – пл. „Св. Неделя“ № 5, залата –заседателна, етаж 4 от 10.00 часа.

  При подготовката за теста да се ползват следните нормативни актове:

  1. Закон за публичните финанси;
  2. Закон за държавния бюджет на Република България за 2016 г.;
  3. Закона за бюджета на НЗОК за 2016 г.;
  4. Закон за бюджета за държавното обществено осигуряване за 2016 г.;
  5. Постановление № 380 от 29 декември 2015 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2016 г.;
  6. Закон за ограничаване на плащанията в брой;
  7. Закон за обществените поръчки;
  8. Наредбата за командировките в страната;
  9. Наредба за служебните командировки и специализации в чужбина;
  10. Кодекс за социално осигуряване;
  11. Сметкоплан на бюджетните предприятия;
  12. Закон за държавния служител;
  13. Наредба за служебното положение на държавните служители;
  14. Устройствен правилник на Министерство на здравеопазването.

Конкурс за длъжността „държавен експерт” в отдел „Бюджет“, дирекция „Финансово-стопански дейности и управление на собствеността“

 1. Изисквания за заемане на длъжността:
  1.  Минимални изисквания за заемане на длъжността:
 • степен на завършено образование - висше;
 • минимална образователна степен - магистър;
 • професионално направление  „Икономика”;
 • минимален професионален опит – 5 години;
 • II младши ранг (ако притежават такъв).

      1.2.  Допълнителни изисквания за заемане на длъжността:

- да притежават професионален опит в областта на съставянето, изпълнението,  и отчитането на държавния бюджет ;

- да познават законовите и подзаконови нормативни актове, необходими за изпълнение на преките задължения;

- да притежават компютърна грамотност;

           2. Описание на длъжността:

Съставяне, изпълнение, контрол и отчитане на бюджета на Министерството на здравеопазването.

Осъществява дейности, свързани с бюджетното планиране и контрол при финансирането на здравната система.

 1. Начин за провеждане на конкурса:
 • тест;
 • интервю.
 1. Необходими документи за кандидатстване:

- писмено заявление по образец за участие в конкурса - приложение № 2 към чл. 17, ал.1 от НПКДС;

- декларация от лицето по образец - чл. 17, ал. 2 от НПКДС - за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заеме определена длъжност;

- копие от диплома за завършено висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър” от професионално направление „Икономика”;

- копие от официални документи, удостоверяващи притежаването на 5 години професионален опит: копие от трудова /служебна книжка, и/или копие от осигурителна книжка, и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина;

- копие от официален документ, удостоверяващ придобита квалификация по компютърна грамотност  (ако притежават такъв);

- копие от документ за придобит ранг (ако притежават такъв).

Място за подаване на документите:

В срок от 10 дни от публикуването на обявата кандидатите да представят, лично или чрез упълномощено лице необходимите документи (в деловодството) на служител от дирекция „Административно-информационно обслужване и човешки ресурси” на Министерството на здравеопазването – гр. София, пл. „Св. Неделя” № 5.

 1. Общодостъпно място, на което ще се публикуват списъци или други съобщения във връзка с конкурса:

Информационното табло на входа на сградата на Министерството на здравеопазването  -  гр. София, пл. „Св. Неделя“ № 5 и  на електронната страница на Министерството на здравеопазването - www.mh.government.bg.