Върни се горе

 • Списък на кандидати, допуснатите до участие в конкурс за длъжността „държавен експерт” в отдел „Лекарствени продукти“ на дирекция „Лекарствена политика”

  • Обновено

  1. Борис Кръстев Рангелов

  2. Ценка Тодорова Цочева

  3. Нонка Найденова Лилова

   

  Допуснатите кандидати да се явят за решаване на тест на 20.05.2019 г. от 10.00 часа в сградата на МЗ - пл. „Света Неделя” № 5, залата в сутерена. Интервюто ще се проведе на 20.05.2019 г. от 11.30 часа в сградата на МЗ - пл. „Света Неделя” № 5, залата в сутерена.

Конкурс за длъжността „държавен експерт“ в отдел „Лекарствени продукти“, дирекция „Лекарствена политика“

II. Кандидатите да отговарят на следните изисквания:

Минимални изисквания:

- степен на завършено образование – висше;

- образователно-квалификационна степен – магистър;

- професионална област – Здравеопазване и спорт;

- професионално направление – медицина, фармация;

- професионален опит – 5 години в области, свързани с функционалните задължения на длъжността и/или придобит II младши ранг.

2.  Допълнителни изисквания: - чужди езици.

3. Описание на длъжността:

Осигуряване на необходимите предпоставки и условия за успешно провеждане на лекарствена политика ориентирана към цели - качество, безопасност и ефикасност на лекарствените продукти. Осигуряване на достатъчна наличност и достъпност на основни лекарствени продукти и медицински изделия според здравните потребности на населението.

III. В срок от 10 дни от публикуването на обявата кандидатите да представят лично или чрез упълномощено лице на служител в Звено за административно обслужване на Министерството на здравеопазването, площад „Света Неделя” № 5, следните документи:

1. писмено заявление по образец за участие в конкурс – приложение № 2 към чл. 17, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;

2. декларация от лицето по образец – чл. 17, ал. 2 от НПКДС - за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заеме определена длъжност;

3. копие от диплома за завършено висше образование с образователно-квалификационна степен магистър от професионална област: здравеопазване и спорт и професионално направление – медицина, фармация;

4. копие от официални документи, удостоверяващи притежаването на 5 години професионален опит: копие от трудова/служебна книжка; и/или копие от осигурителна книжка; и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина.

5. копие от документ за придобит ранг (ако притежават такъв);

6. документи, удостоверяващи владеенето на чужди езици (ако притежават такива).

IV. Конкурсът да се проведе чрез решаване на тест и интервю.

V. При подаване на документите на кандидатите ще се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност срещу подпис.

VI. Съобщенията във връзка с конкурса да се обявят на информационното табло на входа на сградата на площад „Света Неделя” № 5 и на електронната страница на Министерството на здравеопазването.

VII. Размер на минималното основното месечно възнаграждение: 720,00 лв.

VIII. Срок за подаване на документи: от 19.04.2019 г. до 30.04.2019 г.