Върни се горе

 • Списък на недопуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжността „държавен експерт” – 2 /две/ щ. бр. в отдел „Обществени поръчки“ на дирекция „Нормативно регулиране и обществени поръчки в здравеопазването“

  • Обновено

   

   

   

   

  Име, презиме и фамилия на

  кандидата

  Представени ли са всички документи, които се изискват според обявата1

  Удостоверяват ли представените документи съответствието на кандидата с обявените минимални и специфични изисквания за длъжността 2

  Основание за недопускане

   

   

   

   

  1

  Мартин Радосветов Петров

   

   

   

   

  Да

   

   

   

   

  Не

  От представените от кандидата документи не се удостоверява изискуемия за конкурсната длъжност 5 (пет) години професионален опит.

   

   

   

  2

  Любомир Йорданов Димитров

   

   

   

  Да

   

   

   

  Не

  От представените от кандидата документи не се удостоверява изискуемия за конкурсната длъжност 5 (пет) години професионален опит.

   

   

   

   

  3

  Росица Петрова Димитрова

   

   

   

   

  Да

   

   

   

   

  Не

  От представените от кандидата документи не се удостоверява изискуемия за конкурсната длъжност 5 (пет) години професионален опит.

   

   

   

   

  4

  Марияна Борисова Ковачка

   

   

   

   

  Да

   

   

   

   

  Не

   

  Кандидатът не е представил документи за удостоверяване на професионален опит.

   

   

   

  5

  Мария Тодорова Истилиянова-Крумова

   

   

   

  Да

   

   

   

  Не

  От представените от кандидата документи не се удостоверява изискуемия за конкурсната длъжност 5 (пет) години професионален опит.

   

   

   

   

   

  6

  Олга Гошева Александрова

   

   

   

   

   

  Да

   

   

   

   

   

  Не

  От представените от кандидата документи не се удостоверява изискуемия за конкурсната длъжност 5 (пет) години професионален опит.

   

   

   

   

  7

  Кристина Стефанова Костова

   

   

   

  Да

   

   

   

  Не

  От представените от кандидата документи не се удостоверява изискуемия за конкурсната длъжност 5 (пет) години професионален опит.

   

   

   

   

  8

  Марияна Грозданова Стоева

   

   

   

   

  Да

   

   

   

   

  Не

  От представените от кандидата документи не се удостоверява изискуемия за конкурсната длъжност 5 (пет) години професионален опит.

   

   

   

  9

  Екатерина Спасова Цопанова

   

   

   

  Да

   

   

   

  Не

  От представените от кандидата документи не се удостоверява изискуемия за конкурсната длъжност 5 (пет) години професионален опит.

   
 • Списък на на допуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжността „държавен експерт” - 2 /две/ щ. бр. в отдел „Обществени поръчки“ на дирекция „Нормативно регулиране и обществени поръчки в здравеопазването“

  • Обновено

  Допуска до конкурс следните кандидати:

   

  1

  Аделина Стефанова Антова

  2

  Борислав Милев Първанов

  3

  Недялка Христова Терзиева

  4

  Венцислав Здравков Янков

  5

  Наталия Ангелова Гелева

  6

  Ваня Любомирова Миткова

  7

  Евелина Маринова Василкова

  8

  Иво Янков Янчев

  Посочените кандидати трябва да се явят на практически изпит на 21.06.2016 г. /вторник/ в    сградата на МЗ – пл. „Св. Неделя“ № 5, залата в сутерена от 10.00 часа.

  При провеждане на практическия изпит кандидатите ще могат да ползват нормативни актове.

Конкурс за длъжността „държавен експерт” – две щатни бройки в отдел „Обществени поръчки“ на дирекция „Нормативно регулиране и обществени поръчки в здравеопазването“

1. Изисквания за заемане на длъжността:

1. 1. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

 • степен на завършено образование - висше;
 • минимална образователна степен - магистър;
 • професионално направление „Икономика”, „Публична администрация“, „Право”;
 • минимален професионален опит – 5 години;
 • II младши ранг (ако притежават такъв).

1. 2. Допълнителни изисквания за заемане на длъжността:

- да притежават образователно-квалификационна степен „магистър” от професионално направление - „Икономика”, „Публична администрация“, „Право”;

2. Описание на длъжността:

Организира и координира провеждането на обществени поръчки от МЗ и от Централен орган за покупки в сектор „Здравеопазване“. Изготвя високо професионални експертни анализи, предложения и становища относно прилагането на нормативната уредба в областта на обществените поръчки.

3. Начин за провеждане на конкурса:

- практически изпит;

- интервю.

4. Необходими документи за кандидатстване:

- писмено заявление по образец за участие в конкурса - приложение № 2 към чл. 17, ал.1 от НПКДС;

- декларация от лицето по образец - чл. 17, ал. 2 от НПКДС - за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заеме определена длъжност;

- копие от диплома за завършено висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър” по специалност от следните професионални направления: - „Икономика”, „Публична администрация“, „Право”;

- копие от официални документи, удостоверяващи притежаването на 5 години професионален опит: копие от трудова /служебна книжка, и/или копие от осигурителна книжка, и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина;

- копие от официален документ, удостоверяващ придобита квалификация по компютърна грамотност (ако притежават такъв);

-  копие от документ за придобит ранг (ако притежават такъв).

5. Място за подаване на документите:

В срок от 10 дни от публикуването на обявата кандидатите да представят, лично или чрез упълномощено лице на служител от дирекция „Административно-информационно обслужване и човешки ресурси” на Министерството на здравеопазването – гр. София, пл. „Св. Неделя” № 5.

6. Общодостъпно място, на което ще се публикуват списъци или други съобщения във връзка с конкурса:

Информационното табло на входа на сградата на Министерството на здравеопазването  -  гр. София, пл. „Св. Неделя“ № 5 и  на електронната страница на Министерството на здравеопазването - www.mh.government.bg.

7. Размер на основната заплата за длъжността:

Граници на заплатата, определена за длъжността 1145,00 – 1700, 00 лв.

8. Срока за подаване на документи: 14.05.2016 до 25.05.2016 г