Върни се горе

 1. Изисквания за заемане на длъжността:
  1. Минимални изисквания за заемане на длъжността:
 • степен на завършено образование – висше;
 • минимална образователна степен – магистър;
 • професионално направление – медицина;
 • квалификация по „здравен мениджмънт”;
 • призната медицинска специалност;
 • минимален професионален опит – 3 (три) години стаж след придобиване на специалността.
  1. Допълнителни умения и квалификация:
 • компютърна квалификация – MS Word, MS Excel, Internet;
 • да познават действащото законодателство, в т.ч. подзаконовите актове в областта на администрирането на дейността на РЗИ.
 1. Описание на длъжността:
 • Ръководи, координира, контролира и отговаря за цялостната дейност на Регионална здравна инспекция-Ловеч.
 1. Начин за провеждане на конкурса:
 • Писмена разработка на тема: „Приоритети и цели при управление на РЗИ-Ловеч. Превенция и  мерки за предотвратяване на корупцията“;
 • Тест;
 • Интервю.
 1. Необходими документи за кандидатстване:
 • молба за участие в конкурса;
 •  автобиография;
 • копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителна квалификация;
 •  копие от официален документ за призната медицинска специалност;
 • копие от официален документ, удостоверяващ придобита квалификация по „Здравен мениджмънт”;
 • копие от официални документи, удостоверяващи три години стаж след придобиване на специалността, копие от трудова/служебна книжка и/или копие от осигурителна книжка и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина;
 • копие от официален документ, удостоверяващ придобита квалификация по компютърна грамотност /ако притежават такъв/.

 

 1. Срок за подаване на документите:

От 08.02.2016 г. до 09.03.2016 г. – включително

 

 1. Място за подаване на документите:

В срок от 30 дни от публикуването на обявата кандидатите да представят, лично или чрез упълномощено лице на служител от дирекция „Административно-информационно обслужване и човешки ресурси” на Министерството на здравеопазването – гр. София, пл. „Св. Неделя” № 5.

 

 1. Общодостъпно място, на което ще се публикуват списъци или други съобщения във връзка с конкурса:

Информационното табло на входа на сградата на Министерството на здравеопазването  -  гр. София, пл. „Св. Неделя“ № 5 и  на електронната страница на Министерството на здравеопазването -  www.mh.government.bg