Върни се горе

Основна цел на длъжността:

Организира, ръководи и контролира цялостната дейност на регионалната здравна инспекция, както и връзките й с други организации.

Кандидатите да отговарят на следните изисквания:

1. Минимални:

1.1. да притежават образователно-квалификационна степен „магистър” по „медицина”;

1.2. да притежават призната медицинска специалност;

1.3. да притежават три години стаж след придобиване на специалността;

1.4. да притежават квалификация по „здравен мениджмънт”.

2.  Допълнителни изисквания:

2.1. да притежават компютърна грамотност;

2.2 да владеят чужд език - препоръчително;

2.3. да познават действащото законодателство, в т.ч.  подзаконовите актове в областта на администрирането на дейността на регионалната здравна инспекция.

Конкурсът да се проведе чрез решаване на тест  и провеждане на интервю.

В срок от един месец от публикуването на обявата кандидатите  да представят лично или чрез пълномощник (нотариално заверено пълномощно) на служител в Звено за административно обслужване на Министерство на здравеопазването, пл. „Св. Неделя” № 5, следните документи:

- молба за участие в конкурса;

- автобиография;

- копие от диплома за завършено висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър” по „медицина”;

- копие от официален документ за призната медицинска специалност;

- копие от официален документ, удостоверяващ придобита квалификация по „Здравен мениджмънт”;

- копие от официални документи, удостоверяващи три години стаж след придобиване на специалността - копие от трудовата /служебна книжка и/или копие от осигурителна книжка и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина;

- копие от официален документ, удостоверяващ придобита квалификация по компютърна грамотност /ако притежават такъв/.

- копие от официален документ, удостоверяващ владеене на чужд език /ако притежават такъв/.

При подаване на документите на кандидатите се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност.

Съобщенията във връзка с конкурса ще се обявят на информационното табло на входа на сградата на Министерството на здравеопазването, пл. „Св. Неделя” № 5 и на електронната страница на Министерството на здравеопазването.

Документи за участие в конкурса се подават до 27.12.2018 г.