Върни се горе

Изисквания за заемане на длъжността:

Минимални изисквания за заемане на длъжността:

степен на завършено образование – висше;
минимална образователна степен – магистър;
професионално направление – медицина и/ или икономика и управление;
квалификация по „здравен мениджмънт”;
образователна и научна степен или научна степен;
минимален професионален опит – 5 (пет) години в областта на управлението на здравеопазването.

Допълнителни умения и квалификация:

владеене на чужд език;
компютърна квалификация – MS Word, MS Excel, Internet.

Описание на длъжността:

Ръководи, координира, контролира и отговаря за цялостната дейност на Националния център по обществено здраве и анализи.

Начин за провеждане на конкурса:

Писмена разработка на тема: „Визия за развитие на НЦОЗА. Концепция за стратегическо управление“;
Тест;
Интервю.

Необходими документи за кандидатстване:

молба за участие в конкурса;
автобиография;
копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителна квалификация;
копие от официален документ за придобита образователна и научна степен или научна степен;
копие от официален документ, удостоверяващ придобита квалификация по „Здравен мениджмънт”;
копие от официални документи, удостоверяващи пет години професионален опит в областта на управлението на здравеопазването, копие от трудовата / служебна книжка и/или копие от осигурителна книжка и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина;
копие от официален документ, удостоверяващ придобита квалификация по компютърна грамотност /ако притежават такъв/;
копие от официални  документи, удостоверяващи владеене на чужд език /ако притежава такива/.

Срок за подаване на документите:

От 21.10.2015 г. до 20.11.2015 г. – включително

Място за подаване на документите:

В срок от 30 дни от публикуването на обявата кандидатите да представят, лично или чрез упълномощено лице на служител от дирекция „Административно-информационно обслужване и човешки ресурси” на Министерството на здравеопазването – гр. София, пл. „Св. Неделя” № 5.

 

Общодостъпно място, на което ще се публикуват списъци или други съобщения във връзка с конкурса:

Информационното табло на входа на сградата на Министерството на здравеопазването  -  гр. София, пл. „Св. Неделя“ № 5 и  на електронната страница на Министерството на здравеопазването - www.mh.government.bg.