Върни се горе

2. Кандидатите да отговарят на следните изисквания:

а/ минимални:

а.а/ да притежават образователно-квалификационна степен „магистър“

- професионална област - здравеопазване;

- професионално направление – медицина;

а.б/ професионален опит - 7 години и/или придобит V старши ранг (ако притежават такъв);

б) допълнителни изисквания за заемане на длъжността:

- владеене на чужд език и компътърна грамотност. Предимство е притежаването на стаж по дейностите с наркотични вещества, използвани за медицински цели и дейности по намаляване на търсене на наркотични вещества.

3. Описание на длъжността:

Организира, координира и контролира дейността на служителите в дирекция „Промоция и профилактика на болестите и зависимостите“ в  Министерството на здравеопазването в областта на превенцията и контрола на дейностите с наркотични вещества, използвани за медицински цели, съгласно изискванията на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (ЗКНВП), както и в областта на превенцията и контрола на ХИВ/СПИН, туберкулоза и сексуално предаваните инфекции (СПИ) и други социално значими заболявания.

4. В срок от 10 дни от публикуването на обявата кандидатите да представят лично или чрез упълномощено лице на служител в Звено за административно обслужване на Министерството на здравеопазването, площад „Света Неделя” № 5, следните документи:

4.1 писмено заявление по образец за участие в конкурс – приложение № 2 към чл. 17, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;

4.2 декларация от лицето по образец – чл. 17, ал. 2 от НПКДС - за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заеме определена длъжност;

4.3 копие от диплома за завършено висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър“ от професионална област: здравеопазване от професионално направление – медицина;

4.4 копие от официални документи, удостоверяващи притежаването на 7 години професионален опит: копие от трудова/служебна книжка; и/или копие от осигурителна книжка; и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина;

4.5 копие от документ за придобит ранг (ако притежават такъв);

4.6 копие от официални документи, за владеене на чужд език, степента на владеене на език се удостоверява с дипломи и/или сертификати (ако притежават такъв);;

4.7 копие от официални документи, за компютърна грамотност – MS Office: MS Word, MS Excel, Internet (ако притежават такъв);.

5. Конкурсът да се проведе чрез решаване на тест и провеждане на интервю

6. При подаване на документите на кандидатите да се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност срещу подпис.

7. Съобщенията във връзка с конкурса да се обявят на информационното табло на входа на сградата на площад „Света Неделя” № 5 и на електронната страница на Министерството на здравеопазването.

8. Размер на минималното основното месечно възнаграждение: 670 лв.

9. Срок за подаване на документи: от 06.10.2017г. до 16.10.2017 г. от 9,00 ч. до 17,00 ч.