Върни се горе

 • Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати на конкурса за длъжността „директор” на дирекция „Планиране, анализ и контрол“ в Министерството на здравеопазването, обявен със Заповед № РД-15-1080/11.09.2017 г. на министъра на здравеопазването

  • Обновено

  Допуска до конкурс кандидата: Атанас Пемов Пемов

   

  Допуснатият кандидат трябва да представи концепция за стратегическо управление на тема: „Ефективно планиране и използване на ресурсите на Министерството на здравеопазването и ролята на дирекция „Планиране, анализ и контрол“ в процесите за постигане на ефективност на администрацията“ в срок до 17.00 ч. на 25.09.2017 г. в Министерството на здравеопазването,              гр. София, площад „Света Неделя” № 5 – Деловодство. Препоръчителен обем на концепцията – до 10 стандартни  машинописни страници.

   

  Критериите за преценка на концепцията са: съответствие с темата на концепцията, логическа последователност на изложението, аргументиране на направените предложения, познаване на нормативната уредба и на спецификата на работата в Министерството на здравеопазването, езикова култура.

   

  Устната защита на представената концепция ще се проведе на 26.09.2017 г. от 15.00 ч. в Министерството на здравеопазването на адрес: гр. София, пл. „Света Неделя“ № 5

  Интервюто за устно издържалия защитата ще се проведе на 26.09.2017 г. от 16.00 ч. в Министерството на здравеопазването на адрес: гр. София, пл. „Света Неделя“ № 5.

   

  Недопуснати до конкурса кандидати няма.

Конкурс за длъжността „директор” на дирекция „Планиране анализ и контрол”

I. Обявява конкурс за длъжността „директор” на дирекция „Планиране анализ и контрол”.

II. Кандидатите да отговарят на следните изисквания:

1. Минимални изисквания:

- образование – висше;

- образователна степен –магистър;

- професионална област - Социални, стопански и правни науки;

- професионално направление – Икономика;

- професионален опит – 7 години и/или придобит V старши ранг.

2. Допълнително изискване:

 • компютърна грамотност.

III. В срок от 10 дни от публикуването на обявата кандидатите да представят лично или чрез упълномощено лице на служител в Звено за административно обслужване на Министерството на здравеопазването, площад „Света Неделя” № 5, следните документи:

1. писмено заявление по образец за участие в конкурс – приложение № 2 към чл. 17, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;

2. декларация от лицето по образец – чл. 17, ал. 2 от НПКДС - за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заеме определена длъжност;

3. копие от диплома за завършено висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър“ от професионална област: социални, стопански и правни науки от професионално направление – Икономика;

4. копие от официални документи, удостоверяващи притежаването на 7 години професионален опит: копие от трудова/служебна книжка; и/или копие от осигурителна книжка; и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина;

5. копие от документ за придобит ранг (ако притежават такъв);

6. копие от документ за компютърна грамотност (ако притежават такъв).

IV. Конкурсът да се проведе чрез защита на концепция за стратегическо управление на тема: „Ефективно планиране и използване на ресурсите на Министерството на здравеопазването и ролята на дирекция „Планиране, анализ и контрол“ в процесите за постигане на ефективност на администрацията“ и интервю.

V. При подаване на документите на кандидатите ще се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност.

VI. Съобщенията във връзка с конкурса ще се обявяват на информационното табло на входа на сградата на пл. „Св. Неделя” № 5 и на електронната страница на Министерството на здравеопазването.

VII. Размер на минималното основното месечно възнаграждение: 670 лв.

VIII. Срок за подаване на документи: от 30.08.2017 г. до 11.09.2017 г. от 9,00 ч. до 17,30 ч.