Върни се горе

 • Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати на конкурса за длъжността „директор” на дирекция „Бюджет и финанси“ в Министерството на здравеопазването, обявен със Заповед № РД-15-940/07.08.2017 г. на министъра на здравеопазването

  • Обновено

  Допуска до конкурс кандидата: Мария Вълканова Беломорова

   

  Допуснатият кандидат трябва да представи концепция за стратегическо управление на тема: „Ефективно планиране и използване на финансовите ресурси в здравеопазването и ролята на дирекция „Бюджет и финанси“ в процеса за постигане на финансова устойчивост на системата“ в срок до 17.00 ч. на 31.08.2017 г. в Министерството на здравеопазването, гр. София, площад „Света Неделя” № 5 – Деловодство. Препоръчителен обем на концепцията – до 10 стандартни  машинописни страници.

   

  Критериите за преценка на концепцията са: съответствие с темата на концепцията, логическа последователност на изложението, аргументиране на направените предложения, познаване на нормативната уредба и на спецификата на работата в Министерството на здравеопазването, езикова култура.

   

  Устната защита на представената концепция да се проведе на 07.09.2017 г. от 10.00 ч. в Министерството на здравеопазването на адрес: гр. София, пл. „Света Неделя“ № 5

  Интервюто за устно издържалия защитата ще се проведе на 07.09.2017 г. от 13.00 ч. в Министерството на здравеопазването на адрес: гр. София, пл. „Света Неделя“ № 5

   

  Недопуснати до конкурса кандидати няма.

Конкурс за длъжността „директор” на дирекция „Бюджет и финанси”

2. Кандидатите да отговарят на следните изисквания:

а/ минимални:

а.а/ да притежават образователно-квалификационна степен „магистър“

- професионална област - Социални, стопански и правни науки;

- професионално направление – Икономика;

а.б/ професионален опит - 7 години и/или придобит V старши ранг (ако притежават такъв);

б) допълнителни изисквания за заемане на длъжността:

- да са завършили успешно обучения, свързани с разходването и отчитането на бюджетни средства.

3. Описание на длъжността:

Организира, координира и контролира дейността на дирекцията, свързана с ефективно и ефикасно управление на финансовите ресурси в системата на Министерство на здравеопазването.

4.В срок от 10 дни от публикуването на обявата кандидатите да представят лично или чрез упълномощено лице на служител в Звено за административно обслужване на Министерството на здравеопазването, площад „Света Неделя” № 5, следните документи:

4.1 писмено заявление по образец за участие в конкурс – приложение № 2 към чл. 17, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;

4.2 декларация от лицето по образец – чл. 17, ал. 2 от НПКДС - за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заеме определена длъжност;

4.3 копие от диплома за завършено висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър“ от професионална област: социални, стопански и правни науки от професионално направление – Икономика;

4.4 копие от официални документи, удостоверяващи притежаването на 7 години професионален опит: копие от трудова/служебна книжка; и/или копие от осигурителна книжка; и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина;

4.5 копие от документ за придобит ранг (ако притежават такъв);

4.6  копие от документ за проведени обучения свързани с разходването и отчитането на бюджетни средства (ако притежават такъв).

5. Конкурсът да се проведе чрез защита на концепция за стратегическо управление на тема: „Ефективно планиране и използване на финансовите ресурси в здравеопазването и ролята на дирекция „Бюджет и финанси“ в процеса за постигане на финансова устоичивост на системата“ и интервю.

6. При подаване на документите на кандидатите да се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност срещу подпис.

7. Съобщенията във връзка с конкурса да се обявят на информационното табло на входа на сградата на площад „Света Неделя” № 5 и на електронната страница на Министерството на здравеопазването.

8. Размер на минималното основното месечно възнаграждение: 670 лв.

9. Срок за подаване на документи: от 08.08.2017г. до 17.08.2017 г. от 9,00 ч. до 17,00 ч.