Върни се горе

 • Съобщение

  • Обновено

  Промяна на датата за провеждане на конкурс за длъжността „Директор” на Център за спешна медицинска помощ - Смолян

   

  Защитата на концепцията на тема: „Управление на ЦСМП-Смолян“  ще се състои на 18.07.2016 г. от 10.00 часа в сградата на Министерството на здравеопазването пл. „Света Неделя” № 5, стая 311.

  Интервюто ще се проведе от 13.00 часа на 18.07.2016 г. в сградата на Министерството на здравеопазването  - пл. „Света Неделя” № 5, стая 311.

 • Списък на допуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжността „Директор“ на Център за спешна медицинска помощ - Смолян

  • Обновено

   

   

  1. д-р Велин Митков Денев

   

   

  Допуснатите кандидати да представят в Министерството на здравеопазването концепция на тема: „Управление на ЦСМП-Смолян“ до 06.07.2016 г., защитата на концепцията ще се състои на 14.07.2016 г. от 10.00 часа в сградата на Министерството на здравеопазването – пл. „Света Неделя“ № 5, сутерен и за провеждане на интервю на 14.07.2016 г. от 13.00 часа.

Конкурс за длъжността „директор” на Център за спешна медицинска помощ – Смолян

Основна цел на длъжността:

Ръководи, координира, контролира и отговаря за цялостната дейност на Център за спешна медицинска помощ.

 

Кандидатите да отговарят на следните изисквания:

1. Минимални:

1.1. да притежават образователно-квалификационна степен „магистър” по „медицина”;

1.2. да притежават призната медицинска специалност;

1.3. да притежават 1 /една/ година стаж след придобиването на магистърската степен в лечебно заведение с основен предмет на дейност осъществяване на спешна медицинска помощ или в структура на лечебно заведение, осъществяваща медицинска помощ на пациенти със спешни състояния;

1.4. да притежават квалификация по „здравен мениджмънт”.

2.  Допълнителни изисквания:

2.1. да притежават компютърна грамотност;

2.2. да познават действащото законодателство, в т.ч. подзаконовите актове в областта на администрирането на дейността на ЦСМП.

Конкурсът да се проведе чрез защита на концепция „Управление на ЦСМП - Смолян”  и провеждане на интервю.   

В срок от един месец от публикуването на обявата кандидатите да представят лично или чрез пълномощник (нотариално заверено пълномощно) на служител в дирекция „Административно-информационно обслужване и човешки ресурси“ на Министерство на здравеопазването, пл. „Св. Неделя” № 5, следните документи:

- молба за участие в конкурса;

- автобиография;

- копие от диплома за завършено висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър” по „Медицина”;

- копие от официален документ за призната медицинска специалност;

- копие от официален документ, удостоверяващ придобита квалификация по „Здравен мениджмънт”;

- копие от официални документи, удостоверяващи притежанието на 1 /една/ година стаж след придобиването на магистърската степен в лечебно заведение с основен предмет на дейност - осъществяване на спешна медицинска помощ, или в структура на лечебно заведение, осъществяваща медицинска помощ на пациенти със спешни състояния: копие от трудовата / служебна книжка и/или копие от осигурителна книжка и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина;

- копие от официален документ, удостоверяващ придобита квалификация по компютърна грамотност /ако притежават такъв/.

При подаване на документите на кандидатите да се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност.

 

Списъците и съобщенията във връзка с конкурса ще се обявят на информационното табло на входа на сградата на Министерство на здравеопазването, пл. „Св. Неделя” № 5 и на електронната страница на министерство на здравеопазването.