Върни се горе

  • Списък на допуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжността „Директор” на Център за спешна медицинска помощ - Ловеч

    • Обновено

    1.  

    д-р Донка Пенчева Минкова

    Допуснатият кандидат да представи в Министерството на здравеопазването  концепция на тема: „Управление на ЦСМП-Ловеч“ до 11.08.2016 г. Защитата на концепцията ще се състои на 16.08.2016 г. от 10.00 часа в сградата на Министерството на здравеопазването - пл. „Света Неделя” № 5, в конферентна зала – етаж IV-ти и за провеждане на интервю на 16.08.2016 г. от 14.00 часа в конферентна зала – етаж IV-ти .

Конкурс за длъжността „директор“ на Център за спешна медицинска помощ – Ловеч.

Основна цел на длъжността:

Ръководи, координира, контролира и отговаря за цялостната дейност на Център за спешна медицинска помощ – Ловеч.

Кандидатите да отговарят на следните изисквания:

1. Минимални:

1.1. да притежават образователно-квалификационна степен магистър по „Медицина”;

1.2.  да притежават призната медицинска специалност;

1.3. да притежават 1 /една/ година стаж след придобиването на магистърската степен в лечебно заведение с основен предмет на дейност осъществяване на спешна медицинска помощ или в структурата на лечебно заведение, осъществяваща медицинска помощ на пациенти със спешни състояния;

1.4. да притежават квалификация по „здравен мениджмънт“.

2.  Допълнителни изисквания:

2.1. да притежават компютърна грамотност (Microsoft office);

2.2. да познават действащото законодателство, в това число подзаконовите актове в областта на администрирането на дейността на ЦСМП.

Конкурсът да се проведе чрез защита на концепция „Управление на ЦСМП- Ловеч“, тест и провеждане на интервю.

В срок от един месец от публикуването на обявата кандидатите да представят лично или чрез пълномощник (нотариално заверено пълномощно) на служител в дирекция „Административно-информационно обслужване и човешки ресурси“ на Министерството на здравеопазването, пл. „Св. Неделя“ № 5, следните документи:

- молба за участие в конкурса;

- автобиография;

- копие от диплома за завършено висше образование с образователно-квалификационна степен магистър по „Медицина”;

- копие от официален за призната медицинска специалност;

- копие от официален документ, удостоверяващ придобита квалификация по „здравен мениджмънт“;

- копие от официални документи, удостоверяващи притежанието на 1 /една/ година стаж след придобиване на магистърската степен в лечебно заведение с основен предмет на дейност осъществяване на спешна медицинска помощ или в структурата на лечебно заведение, осъществяваща медицинска помощ на пациенти със спешни състояния: копие от трудовата /служебна книжка и/или копие от осигурителна книжка и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина;

- копие от официален документ, удостоверяващ придобита квалификация по компютърна грамотност /ако притежават такъв/.

При подаване на документите на кандидатите се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност.

Списъците и съобщенията във връзка с конкурса ще се обявят на информационното табло на входа на сградата на Министерството на здравеопазването, пл. „Св. Неделя” № 5 и на електронната страница на Министерството на здравеопазването.