Върни се горе

 • Списък на допуснатият кандидат до участие в конкурс за длъжността „Директор” на Център за спешна медицинска помощ – Благоевград

  • Обновено

                           

  1.  

  д-р Красимир Георгиев Михайлов

   

   

  Допуснатият кандидат да представи в Министерството на здравеопазването  концепция на тема: „Управление на ЦСМП – Благоевград“ до 18.11.2016 г., защитата на концепцията ще се състои на 23.11.2016 г. от 10.00 часа в сградата на Министерството на здравеопазването - пл. „Света Неделя” № 5, сутерен и за провеждане на интервю на 23.11.2016 г. от 13.00 часа.

Конкурс за длъжността „директор“ на Център за спешна медицинска помощ, гр. Благоевград.

Основна цел на длъжността:

Ръководи, координира, контролира и отговаря за цялостната дейност на Център                  за спешна медицинска помощ – Благоевград.

Кандидатите да отговарят на следните изисквания:

1. Минимални:

1.1. да притежават образователно-квалификационна степен магистър по „Медицина”;

1.2.  да притежават призната медицинска специалност;

1.3. да притежават 1 /една/ година стаж след придобиването на магистърската степен в лечебно заведение с основен предмет на дейност осъществяване на спешна медицинска помощ или в структурата на лечебно заведение, осъществяваща медицинска помощ на пациенти със спешни състояния;

1.4. да притежават квалификация по „здравен мениджмънт“.

2.  Допълнителни изисквания:

2.1. да притежават компютърна грамотност (Microsoft office);

2.2. да познават действащото законодателство, в това число подзаконовите актове в областта на администрирането на дейността на ЦСМП.

Конкурсът да се проведе чрез защита на концепция „Управление на Център за спешна медицинска помощ – Благоевград“ и провеждане на интервю.

В срок от един месец от публикуването на обявата кандидатите да представят лично или чрез пълномощник (нотариално заверено пълномощно) на служител в дирекция „Административно-информационно обслужване и човешки ресурси“ на Министерството на здравеопазването, пл. „Св. Неделя“ № 5, следните документи:

- молба за участие в конкурса;

- автобиография;

- копие от диплома за завършено висше образование с образователно-квалификационна степен магистър по „Медицина”;

- копие от официален за призната медицинска специалност;

- копие от официален документ, удостоверяващ придобита квалификация по „здравен мениджмънт“;

- копие от официални документи, удостоверяващи притежанието на 1 /една/ година стаж след придобиване на магистърската степен в лечебно заведение с основен предмет на дейност осъществяване на спешна медицинска помощ или в структурата на лечебно заведение, осъществяваща медицинска помощ на пациенти със спешни състояния: копие от трудовата /служебна книжка и/или копие от осигурителна книжка и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина;

- копие от официален документ, удостоверяващ придобита квалификация по компютърна грамотност /ако притежават такъв/.

При подаване на документите на кандидатите се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност.

Списъците и съобщенията във връзка с конкурса ще се обявят на информационното табло на входа на сградата на Министерството на здравеопазването, пл. „Св. Неделя” № 5 и на електронната страница на Министерството на здравеопазването.