Върни се горе

 • Списък на допуснати кандидати за участие в конкурса за длъжността „директор” на Център за спешна медицинска помощ – Силистра, обявен със Заповед № РД-15-611/05.06.2017 г., на министъра на здравеопазването

  • Обновено

  1. Д-р Енчо Маринов Василев

   

  Допуснатият кандидат трябва да представи концепция на тема: „Управление на Център за спешна медицинска помощ – Силистра” в срок до 17.00 ч. на 21.09.2017 г. в Министерството на здравеопазването, гр. София, площад „Света Неделя” № 5 – Деловодство. Препоръчителен обем на концепцията – до 10-12 стандартни страници.    

  Критериите за преценка на концепцията са: съответствие с темата на концепцията, логическа последователност на изложението, аргументиране на направените предложения, познаване на нормативната уредба и на спецификата на работата, езикова култура.

  Устната защита на представената концепция ще се проведе на 27.09.2017 г. от 10.00 ч. в Министерството на здравеопазването на адрес: гр. София, пл. „Света Неделя“ № 5.

  При успешна защита на концепцията, ще се проведат теста и интервюто на 27.09.2017 г. от 12 ч.

   

  Недопуснати до участие конкурса кандидати няма.

Конкурс за длъжността „директор“ на Център за спешна медицинска помощ – Силистра

Основна цел на длъжността:

Ръководи, координира, контролира и отговаря за цялостната дейност на Център за спешна медицинска помощ – Силистра.

Кандидатите да отговарят на следните изисквания:

1. Минимални:

1.1. да притежават образователно-квалификационна степен магистър по „Медицина”;

1.2.  да притежават призната медицинска специалност;

1.3. да притежават 1 /една/ година стаж след придобиването на магистърската степен в лечебно заведение с основен предмет на дейност осъществяване на спешна медицинска помощ или в структурата на лечебно заведение, осъществяваща медицинска помощ на пациенти със спешни състояния;

1.4. да притежават квалификация по „здравен мениджмънт“.

2.  Допълнителни изисквания:

2.1. да притежават компютърна грамотност (Microsoft office);

2.2. да познават действащото законодателство, в това число подзаконовите актове в областта на администрирането на дейността на ЦСМП.

Конкурсът ще се проведе чрез защита на концепция „Управление на ЦСМП- Силистра“, тест и провеждане на интервю.

В срок от три месеца от публикуването на обявата кандидатите да представят лично или чрез пълномощник (нотариално заверено пълномощно) на служител в дирекция „Административно-информационно обслужване и човешки ресурси“ на Министерството на здравеопазването, пл. „Св. Неделя“ № 5, следните документи:

- молба за участие в конкурса;

- автобиография;

- копие от диплома за завършено висше образование с образователно-квалификационна степен магистър по „Медицина”;

- копие от официален документ за призната медицинска специалност;

- копие от официален документ, удостоверяващ придобита квалификация по „здравен мениджмънт“;

- копие от официални документи, удостоверяващи притежанието на 1 /една/ година стаж след придобиване на магистърската степен в лечебно заведение с основен предмет на дейност осъществяване на спешна медицинска помощ или в структурата на лечебно заведение, осъществяваща медицинска помощ на пациенти със спешни състояния: копие от трудовата /служебна книжка и/или копие от осигурителна книжка и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина;

- копие от официален документ, удостоверяващ придобита квалификация по компютърна грамотност /ако притежават такъв/.

При подаване на документите на кандидатите се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност.

Списъците и съобщенията във връзка с конкурса ще се обявяват на информационното табло на входа на сградата на Министерството на здравеопазването, пл. „Св. Неделя” № 5 и на електронната страница на Министерството на здравеопазването.

Документи за участие в конкурса се подават до 05.09.2017 г.