Върни се горе

Основна цел на длъжността:

Ръководи, контролира и отговаря за цялостната дейност на Национален център за трансфузионна хематология.

 

Кандидатите да отговарят на следните изисквания:

1. Минимални:

1.1. да притежават образователно-квалификационна степен „магистър” по „медицина”;

1.2. да притежават призната специалност по трансфузионна хематология;

1.3. да притежават квалификация по здравен мениджмънт.

Конкурсът ще се проведе чрез защита на концепция на тема: „Управление и насоки за развитие на Национален център за трансфузионна хематология“ и провеждане на интервю.

В срок от един месец от публикуването на обявата кандидатите да представят лично или чрез пълномощник (нотариално заверено пълномощно) в Звено за административно обслужване на Министерството на здравеопазването, площад „Света Неделя” № 5, следните документи:

- писмено заявление за участие в конкурса;

- автобиография;

- копие от диплома за завършено висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър” по „медицина”;

- копие от официален документ за призната специалност по трансфузионна хематология;

- копие от официален документ, удостоверяващ придобита квалификация по здравен мениджмънт;

- копие от официални документи, удостоверяващи трудов стаж и професионален опит - копие от трудовата /служебна книжка и/или копие от осигурителна книжка и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина;

- копие от официален документ, удостоверяващ придобита квалификация по компютърна грамотност /ако притежават такъв/.

При подаване на документите на кандидатите се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност срещу подпис.

Списъците и съобщенията във връзка с конкурса ще се обявяват на информационното табло на входа на сградата на Министерството на здравеопазването, площад „Света Неделя” № 5 и на електронната страница на Министерството на здравеопазването.