Върни се горе

 • Списък на кандидатите, допуснати до участие в конкурс за длъжността „директор” на дирекция „Международни дейности” на Министерството на здравеопазването

  • Обновено

  1. Трифон Атанасов Нешков

  2. Наталия Кирилова Димитрова

  3. Милена Георгиева Димитрова - Христова

  4. Ася Стоянова Михайлова - Чолашка

  Концепция на тема „Международното сътрудничество като фактор за успешно развитие на здравните политики“ следва да бъде представена в 4 (четири) екземпляра в срок до 17.30 часа на 20.04.2018 г. на служител от звеното за административно обслужване на Министерство на здравеопазването, пл. „Света Неделя” № 5. Препоръчителен обем на концепцията – до 10 стандартни  машинописни страници.

  Критериите за преценка на концепцията са: съответствие с темата на концепцията, логическа последователност на изложението, аргументиране на направените предложения, познаване на нормативната уредба и на спецификата на работата в Министерството на здравеопазването, езикова култура.

  Устна защита на представената концепция ще се проведе на 24.04.2018 г. от 09.30 часа в сградата на Министерство на здравеопазването, пл. „Света Неделя” № 5, конферентната зала /V етаж.

  При успешно представяне на защита на концепцията, непосредствено след това ще се проведе интервюто.

  Недопуснати до участие в конкурса кандидати - няма.

Kонкурс за длъжността „директор” на дирекция „Международни дейности“

II. Кандидатите да отговарят на следните изисквания:

 1. Минимални изисквания:

- степен на завършено образование - висше;

- образователно-квалификационна степен - магистър;

- професионална област - Социални, стопански и правни науки;

- професионално направление - Право и/или Икономика;

- минимален професионален опит - 7 години и/или придобит V старши ранг.

2.  Допълнителни изисквания:

- да владеят чужд език;

- да притежават компютърна грамотност.

3. Описание на длъжността:

Координира провеждането на политиката на Министерството на здравеопазването в областта на международното сътрудничество, произтичаща от ангажиментите към членството на Р България в Европейския съюз, Световната здравна организация и двустранното сътрудничество.

III. В срок от 10 дни от публикуването на обявата кандидатите да представят лично или чрез упълномощено лице на служител в Звено за административно обслужване на Министерството на здравеопазването, площад „Света Неделя” № 5, следните документи:

- писмено заявление по образец за участие в конкурс – приложение № 2 към чл. 17, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;

- декларация от лицето по образец – чл. 17, ал. 2 от НПКДС - за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заеме определена длъжност;

- копие от диплома за завършено висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър“ от професионална област Социални стопански и правни науки, професионално направление - Право и Икономика;

- копие от официални документи, удостоверяващи притежаването на 7 години професионален опит в области, свързани с функционалните задължения на длъжността: копие от трудова/служебна книжка; и/или копие от осигурителна книжка; и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина

- копие от документ за придобит V старши  ранг (ако притежават такъв);

- копие от документ удостоверяващ владеене на чужд език - степента на владеене се удостоверява с дипломи или сертификати (ако притежават такъв);

- копие от документи, удостоверяващи придобита квалификация за компютърна грамотност (ако притежават такъв).

IV. Конкурсът да се проведе чрез защита на концепция за стратегическо управление на тема „Международното сътрудничество като фактор за успешно развитие на здравните политики“ и интервю.

V. При подаване на документите на кандидатите ще се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност срещу подпис.

VI. Съобщенията във връзка с конкурса да се обявят на информационното табло на входа на сградата на площад „Света Неделя” № 5 и на електронната страница на Министерството на здравеопазването.

VII. Размер на минималното основното месечно възнаграждение: 670 лв.

VIII. Срок за подаване на документи: от 22.03.2018 г. до 02.04.2018 г.; от 9,00 ч. до 17,30 ч.