Върни се горе

 • Списък на кандидати, допуснати до участие в конкурс за длъжността „директор” на Център за спешна медицинска помощ - Перник

  • Обновено

  1. Д-р Юри Василев Торнев

  2. Д-р Валери Теофилов Симеонов

   

  Концепцията на тема „Управление на  ЦСМП - Перник” следва да бъде представена в  4 /четири/ екземпляра в срок до 17.30 часа до 16.04.2018 г. на служител от звеното за административно обслужване на  Министерство на здравеопазването, пл. „Света Неделя” № 5.

  Защитата на концепция ще се проведе на 18.04.2018 г. от 09.30 часа в сградата на Министерство на здравеопазването, пл. „Света Неделя” № 5, конферентната зала V етаж.

  При успешно представяне на защита на концепцията, непосредствено след това ще се проведат теста и интервюто.

Конкурс за длъжността „директор“ на Център за спешна медицинска помощ, гр. Перник

Основна цел на длъжността:

Ръководи, координира, контролира и отговаря за цялостната дейност на Център за спешна медицинска помощ - Перник.

Кандидатите да отговарят на следните изисквания:

1. Минимални:

1.1. да притежават образователно-квалификационна степен магистър по „Медицина”;

1.2.  да притежават призната медицинска специалност;

1.3. да притежават 1 /една/ година стаж след придобиването на магистърската степен в лечебно заведение с основен предмет на дейност осъществяване на спешна медицинска помощ или в структурата на лечебно заведение, осъществяваща медицинска помощ на пациенти със спешни състояния;

1.4. да притежават квалификация по „здравен мениджмънт“.

2.  Допълнителни изисквания:

2.1. да притежават компютърна грамотност;

2.2. да познават действащото законодателство, в това число подзаконовите актове в областта на администрирането на дейността на ЦСМП.

Конкурсът ще се проведе чрез защита на концепция „Управление на Център за спешна медицинска помощ - Перник”, тест  и провеждане на интервю. 

В срок от един месец от публикуването на обявата кандидатите да представят лично или чрез пълномощник (нотариално заверено пълномощно) на служител в Звено за административно обслужване на Министерство на здравеопазването, пл. „Св. Неделя” № 5, следните документи:

- молба за участие в конкурса;

- автобиография;

- копие от диплома за завършено висше образование с образователно-квалификационна степен магистър по „Медицина”;

- копие от официален документ за призната медицинска специалност;

- копие от официален документ, удостоверяващ придобита квалификация по „здравен мениджмънт“;

- копие от официални документи, удостоверяващи притежанието на 1 /една/ година стаж след придобиване на магистърската степен в лечебно заведение с основен предмет на дейност осъществяване на спешна медицинска помощ или в структурата на лечебно заведение, осъществяваща медицинска помощ на пациенти със спешни състояния: копие от трудовата /служебна книжка и/или копие от осигурителна книжка и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина;

- копие от официален документ, удостоверяващ придобита квалификация по компютърна грамотност /ако притежават такъв/.

При подаване на документите на кандидатите се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност.

Съобщенията във връзка с конкурса ще се обявят на електронната страница на Министерството на здравеопазването и информационното табло,  на входа на сградата на пл. „Св. Неделя” № 5.

Документи за участие в конкурса се подават до 28.03.2018 г.