Върни се горе

 • Списък на допуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжността „главен експерт“ в дирекция „Международни дейности”

  • Обновено

  І. Допускат се до конкурс следните кандидати:

  1. Теодор Юлиянов Цанков;

  2. Теодор Тодоров Цанев;

  3. Недко Иванов Захариев;

  4. Иво Рашков Арсов.

   II. Недопуснати кандидати:

  1. Анита Димитрова Димитрова - на основание чл.20, ал.2 от НПКДС

  представените документи не удостоверяват изпълнението на изискването за професионална област: социални, стопански и правни науки и политически науки професионално направление : международни икономически отношения и международни отношения.

  Допуснатите кандидати следва да се явят на 20 февруари 2017 г. /вторник/ в 10.00 часа, зала сутерен в сградата на Министерството на здравеопазването – пл. „Света Неделя” № 5, за решаване на тест и провеждане на интервю. 

Конкурс за длъжността „главен експерт“ на дирекция „Международни дейности“

II. Кандидатите да отговарят на следните изисквания:

 1. Минимални изисквания:

- степен на завършено образование - висше;

- образователно-квалификационна степен - бакалавър;

- професионална област - Социални, стопански и правни науки и Политически науки;

- професионално направление - Международни икономически отношения и Международни отношения;

- минимален професионален опит - 4 години в области, свързани с функционалните задължения на длъжността и/или придобит III младши ранг.

2.  Допълнителни изисквания:

Владеенето на английски език е задължително. Владеенето на втори език е предимство. Степента на владеене на езици се удостоверява с дипломи или сертификати.

Добра компютърна грамотност – MS Office, MS Word, MS Excel, Internet.

3. Описание на длъжността:

Участва в провеждането на политиката на Министерство на здравеопазването (МЗ) в областта на европейските въпроси във връзка с пълноправното членство на Р България в Европейския съюз.

III. В срок от 10 дни от публикуването на обявата кандидатите да представят лично или чрез упълномощено лице на служител в Звено за административно обслужване на Министерството на здравеопазването, площад „Света Неделя” № 5, следните документи:

- писмено заявление по образец за участие в конкурс - приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;

- декларация от лицето по образец - чл. 17, ал. 2 от НПКДС - за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заеме определена длъжност;

- копие от диплома за завършено висше образование с образователно-квалификационна степен „бакалавър“ от професионално направление: „Международни икономически отношения“ и „Международни отношения“.

- копие от официални документи, удостоверяващи притежаването на 4 /четири/ години професионален опит: копие от трудова/служебна книжка; и/или копие от осигурителна книжка; и /или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина;

- копие на сертификати за степента на владеене на езици;

- копие от документ за придобит ранг (ако притежават такъв);

- копие на документи, удостоверяващи компютърна грамотност (ако притежават такъв);.

IV. Конкурсът да се проведе чрез тест и интервю.

V. При подаване на документите на кандидатите ще се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност срещу подпис.

VI. Съобщенията във връзка с конкурса да се обявят на информационното табло на входа на сградата на площад „Света Неделя” № 5 и на електронната страница на Министерството на здравеопазването.

VII. Размер на минималното основното месечно възнаграждение: 510 лв.

VIII. Срок за подаване на документи: от 22.01.2018 г. до 01.02.2018 г.; от 9,00 ч. до 17,30 ч.