Върни се горе

 • Уведомление

  • Обновено

  Насроченият конкурс за длъжност „Държавен експерт“ в дирекция „Медицински дейности“ на 20.07.2016 г. от 10.00 ч. на адрес: гр. София,  пл. „Света Неделя“ № 5,  заседателна зала, етаж 4, ще се проведе на 26.07.2016 г. от 10.00 ч., на адрес: гр. София, Министерство на здравеопазването, заседателна зала, етаж 4, поради служебна ангажираност на член от комисията.

 • Списък на допуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжността „държавен експерт” в отдел „Специализирана медицинска помощ и специализирани медицински дейности“ на дирекция „Медицински дейности“

  • Обновено

  1

  Дора Иванова Доцева

   

  Посочените кандидати трябва да се явят за решаване на тест 20.09.2016 г. /вторник/  в  сградата на МЗ – пл. „Св. Неделя“ № 5, заседателна зала, етаж 4 от 10.00 часа.

 • Списък на недопуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжността „държавен експерт” в отдел „Специализирана медицинска помощ и специализирани медицински дейности“ на дирекция „Медицински дейности“

  • Обновено

   

   

   

   

   

   

  Име, презиме и фамилия на кандидата

   

  Представени ли са всички документи, които се изискват според обявата1

  Удостоверяват ли представените документи съответствието на кандидата с обявените минимални и специфични изисквания за длъжността 2

  Основание за недопускане

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1

  Ралица Александрова Щерева

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  да

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  не

  1.От представените от кандидата документи (копие на трудова книжка) не се удостоверява изискуемия за конкурсната длъжност 5 (пет) години професионален опит;

  2. Липса на диплома за образователно-квалификационна степен „магистър” от професионално направление „Медицина”

   

   

   

Конкурс за длъжността „държавен експерт” в отдел „Спешна медицинска помощ и специализирани медицински дейности“ на дирекция „Медицински дейности“

1. Изисквания за заемане на длъжността:

1. 1. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

- степен на завършено образование - висше;

- минимална образователна степен – магистър;

- професионално направление - „Медицина”;

- минимален професионален опит – 5 години;

- II младши ранг (ако притежават такъв).

1. 2. Допълнителни изисквания за заемане на длъжността:

- висше образование от област „Здравеопазване и спорт“ от Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления – специалност „Медицина“;

- владеене на английски език минимум А2 от Европейската езикова рамка, удостоверено със сертификат или друг официален документ;

- да притежават компютърна грамотност за работа с MS Office, Outlook, Internet;

2. Описание на длъжността:

Длъжността е свързана с разработване на експертни анализи и оценки, изготвяне на становища, както и предложения за подобряване организацията и качеството на медицинската помощ, с подготвяне на отговори на запитвания на физически и юридически лица, с изготвяне на експертни анализи и оценки във връзка с осъществяване правомощията на ръководителя на администрацията и подобряване на административното обслужване в областта на медицинските дейности.

3. Начин за провеждане на конкурса:     

- чрез решаване на тест и провеждане на интервю.

4. Необходими документи за кандидатстване:

-  писмено заявление по образец за участие в конкурса - приложение № 2 към чл. 17, ал.1 от НПКДС;

 - декларация от лицето по образец - чл. 17, ал. 2 от НПКДС - за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заеме определена длъжност;

- копие от диплома за завършено висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър” от професионално направление „Медицина“;

- копие от диплома за завършено висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър” от област „Здравеопазване и спорт“ от Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления – специалност „Медицина“;

- копие от официални документи, удостоверяващи притежаването на 5 години професионален опит: копие от трудова /служебна книжка, и/или копие от осигурителна книжка, и/или официален документ на български език, доказващ извършване на дейност в чужбина;

- копие от в официален документ, за владеене на английски език минимум А2 от Европейската езикова рамка, удостоверено със сертификат или друг официален документ;

- копие от официален документ, удостоверяващ придобита квалификация по компютърна грамотност за работа с MS Office, Outlook, Internet (ако притежават такъв);

-  копие от документ за придобит ранг II младши (ако притежават такъв).

5. Място за подаване на документите:

В срок от 10 дни от публикуването на обявата кандидатите да представят, лично или чрез упълномощено лице (в деловодството) на министерството на здравеопазването на служител от дирекция „Административно-информационно обслужване и човешки ресурси” на адрес – гр. София, пл. „Св. Неделя” № 5.

6. Общодостъпно място, на което ще се публикуват списъци или други съобщения във връзка с конкурса:

- информационното табло на входа на сградата на Министерството на здравеопазването -   гр. София, пл. „Св. Неделя“ № 5;

- на електронната страница на Министерството на здравеопазването - www.mh.government.bg;

- в-к „Стандарт“; 

- на сайта “Zaplata”.bg;

7. Размер на основната заплата за длъжността:

Граници на заплатата, определена за длъжността 1145,00 - 1700,00 лв.

8. Срок за подаване на документи

24.08.2016 – 02.09.2016 г.