Върни се горе

Ред на кандидатстване

Лицата, които кандидатстват за финансиране/съфинансиране на лечение в чужбина, следва да представят до председателя на Комисия за лечение в чужбина заявление по образец съгласно приложение № 1, към което се прилагат:

 1. Копие от документ за самоличност на пациента (копие от лична карта, заверено с гриф "вярно с оригинала" от притежателя й или от законния му представител)
 2. Копие от документ/и, удостоверяващ/и качеството на законния представител на пациента (в случай, че има такъв)
 3. Декларация от заявителя, че не е поставен под запрещение по образец съгласно приложение № 2 (в случай, че е приложимо)
 4. Издадена преди не повече от 6 месеца медицинска документация, удостоверяваща заболяването и поставената диагноза; проведеното до момента на подаване на заявлението лечение; епикризи; становища, заключения, мнения, препоръки на медицински специалисти относно състоянието и необходимите действия
 5. Декларация по образец съгласно приложение № 3, че пациентът не се ползва към момента на подаване на заявлението от финансов инструмент по чл. 3, т. 4 - 7 за същото лечение
 6. Когато има приложена оферта от лечебно заведение в чужбина, тя трябва да съдържа:
  • Лого на лечебното заведение
  • Разбивка на разходите
  • Период за провеждане на лечението
  • Евентуална дата за хоспитализацията
  • Банкови атрибути
 7. Офертата следва да бъде подписана от лице, което представлява лечебното заведение (подпис и длъжност). Офертата следва да бъде преведена на български език от заклет преводач. В случай, че не е осъществен контакт по т. 6 - декларация по образец съгласно приложение № 4, че заявителят желае КЛЧ да определи лечебното заведение в чужбина, което да осъществи съответните дейности и/или медицински специалисти по чл. 1, ал. 2
 8. Декларация по образец съгласно приложение № 5 за липсата или наличието на специална разплащателна/набирателна/дарителска сметка;
 9. В зависимост от искането - декларация за участие във финансирането на съответните дейности в случай на участие и със собствени средства от заявителя по образец съгласно приложение № 6
 10. Декларация за готовност на заявителя да съдейства на КЛЧ и на лечебното заведение в чужбина за изразяване на необходимите информирани съгласия относно лечението по образец съгласно приложение № 7
 11. Декларация относно обработване и предоставяне на лични данни по образец съгласно приложение № 8
 12. Декларация относно ползването на социални помощи по образец съгласно приложение № 9
 13. Изрично пълномощно - за упълномощено от правоимащия подател лице да го представлява в процедурата

Всички документи се представят на български език в оригинал или копие, заверено от заявителя с гриф „вярно с оригинала”. В случай, че се представят документи на чужд език, същите трябва да бъдат придружени с превод на български език, заверен от българското посолство или консулство в съответната държава, от Министерството на външните работи (МВнР) или от лицензиран преводач, сключил договор с МВнР.

Образците на документите и изискванията към тях се обявяват на интернет страницата на Министерство на здравеопазването. 

Приложения

Приложение № 1
PDF файл, 156,8 KB, качен на 01.11.2011

pdf document

Приложение № 2
PDF файл, 147,3 KB, качен на 01.11.2011

pdf document

Приложение № 3
PDF файл, 152,6 KB, качен на 01.11.2011

pdf document

Приложение № 4
PDF файл, 148,7 KB, качен на 01.11.2011

pdf document

Приложение № 5
PDF файл, 149,3 KB, качен на 01.11.2011

pdf document

Приложение № 6
PDF файл, 147,8 KB, качен на 01.11.2011

pdf document

Приложение № 7
PDF файл, 148,5 KB, качен на 01.11.2011

pdf document

Приложение № 8
PDF файл, 152,4 KB, качен на 01.11.2011

pdf document

Приложение № 9
PDF файл, 178,2 KB, качен на 01.11.2011

pdf document

Контакти за подаване на заявления и информация

Заявленията с приложените документи се подават лично в деловодството или по куриер на адрес:

Министерството на здравеопазването
Комисия за лечение в чужбина
пл.”Света Неделя” №5, гр. София

Работно време с граждани: вторник и четвъртък от 14.00 до 17.30 ч.

За повече информация може да пишете на: klch@mh.government.bg

Гражданите могат да проверяват движението на молбата си на сайта на министерството със съответния входящ номер.