Върни се горе

Лечение на деца

Финансирането на лечение на лица под 18 г. в чужбина по Закона за здравето се ръководи от Център „Фонд за лечение на деца“ (ЦФЛД).

Научете повече за дейността на центъра, документите и реда на кандидатстване на официалния сайт на ЦФЛД.
Проверете статуса на подадените молби за финансиране


Лечение на пълнолетни лица

Проверка на молба за лечение в чужбина

Финансирането на лечение на лица над 18 г. в чужбина по Закона за здравето се ръководи от Комисията за лечение в чужбина (КЛЧ).  Финансират се единствено лечения, които не се предлагат в България. Процедурата задължително изисква предварително разрешение за лечение.

За справка на видовете лечения може да се обърнете към чл. 82 от Закона за здравето и Наредба 12 за неговото прилагане.

Ред на кандидатстване

Лицата, които кандидатстват за финансиране/съфинансиране на лечение в чужбина, следва да представят до председателя на Комисия за лечение в чужбина заявление по образец съгласно приложение № 1, към което се прилагат:

 1. Копие от документ за самоличност на пациента (копие от лична карта, заверено с гриф "вярно с оригинала" от притежателя й или от законния му представител)
 2. Копие от документ/и, удостоверяващ/и качеството на законния представител на пациента (в случай, че има такъв)
 3. Декларация от заявителя, че не е поставен под запрещение по образец съгласно приложение № 2 (в случай, че е приложимо)
 4. Издадена преди не повече от 6 месеца медицинска документация, удостоверяваща заболяването и поставената диагноза; проведеното до момента на подаване на заявлението лечение; епикризи; становища, заключения, мнения, препоръки на медицински специалисти относно състоянието и необходимите действия
 5. Декларация по образец съгласно приложение № 3, че пациентът не се ползва към момента на подаване на заявлението от финансов инструмент по чл. 3, т. 4 - 7 за същото лечение
 6. Когато има приложена оферта от лечебно заведение в чужбина, тя трябва да съдържа:
  • Лого на лечебното заведение
  • Разбивка на разходите
  • Период за провеждане на лечението
  • Евентуална дата за хоспитализацията
  • Банкови атрибути
 7. Офертата следва да бъде подписана от лице, което представлява лечебното заведение (подпис и длъжност). Офертата следва да бъде преведена на български език от заклет преводач. В случай, че не е осъществен контакт по т. 6 - декларация по образец съгласно приложение № 4, че заявителят желае КЛЧ да определи лечебното заведение в чужбина, което да осъществи съответните дейности и/или медицински специалисти по чл. 1, ал. 2
 8. Декларация по образец съгласно приложение № 5 за липсата или наличието на специална разплащателна/набирателна/дарителска сметка;
 9. В зависимост от искането - декларация за участие във финансирането на съответните дейности в случай на участие и със собствени средства от заявителя по образец съгласно приложение № 6
 10. Декларация за готовност на заявителя да съдейства на КЛЧ и на лечебното заведение в чужбина за изразяване на необходимите информирани съгласия относно лечението по образец съгласно приложение № 7
 11. Декларация относно обработване и предоставяне на лични данни по образец съгласно приложение № 8
 12. Декларация относно ползването на социални помощи по образец съгласно приложение № 9
 13. Изрично пълномощно - за упълномощено от правоимащия подател лице да го представлява в процедурата

Всички документи се представят на български език в оригинал или копие, заверено от заявителя с гриф „вярно с оригинала”. В случай, че се представят документи на чужд език, същите трябва да бъдат придружени с превод на български език, заверен от българското посолство или консулство в съответната държава, от Министерството на външните работи (МВнР) или от лицензиран преводач, сключил договор с МВнР.

Образците на документите и изискванията към тях се обявяват на интернет страницата на Министерство на здравеопазването. 

Приложения

Списък примерни лечебни заведения
DOCX файл, 17,9 KB, качен на 05.05.2015

docx document

Приложение № 1
PDF файл, 156,8 KB, качен на 01.11.2011

pdf document

Приложение № 2
PDF файл, 147,3 KB, качен на 01.11.2011

pdf document

Приложение № 3
PDF файл, 152,6 KB, качен на 01.11.2011

pdf document

Приложение № 4
PDF файл, 148,7 KB, качен на 01.11.2011

pdf document

Приложение № 5
PDF файл, 149,3 KB, качен на 01.11.2011

pdf document

Приложение № 6
PDF файл, 147,8 KB, качен на 01.11.2011

pdf document

Приложение № 7
PDF файл, 148,5 KB, качен на 01.11.2011

pdf document

Приложение № 8
PDF файл, 152,4 KB, качен на 01.11.2011

pdf document

Приложение № 9
PDF файл, 178,2 KB, качен на 01.11.2011

pdf document

Контакти за подаване на заявления и информация

Заявленията с приложените документи се подават в деловодството или по куриер на адрес:

Министерството на здравеопазването
Комисия за лечение в чужбина
пл.”Света Неделя” №5, гр. София

За повече информация може да пишете на: klch@mh.government.bg

Гражданите могат да проверяват движението на молбите си на сайта на министерството със съответния входящ номер.

Заверка на документи, които ще се ползват при лечение в чужбина

Министерството на здравеопазването заверява документи, издадени от МЗ и второстепенни разпоредители с бюджет (ВРБ) към министъра на здравеопазването, удостоверяващи само здравословно състояние на пациенти, след което тези документи получават Апостил от МВнР.

Намерете повече информация за услугата  Заверка на документи, които ще се ползват в чужбина  в раздел Администравни услуги.