Върни се горе

Наименование на административната услуга

Издаване на заповед за заличаване на регистрацията на Служба по трудова медицина

Правно основание

Чл. 25д, ал. 3 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ).

Характеристика

Цел: Издаване на заповед за заличаване регистрацията на служба по трудова медицина.
Предмет: Заличаване на служба по трудова медицина.

Министърът на здравеопазването или упълномощено от него длъжностно лице издава заповед за заличаване на регистрирани служби по трудова медицина от регистъра при:

  1. подадено заявление от лицата, създали служби по трудова медицина, за заличаване от регистъра;
  2. прекратяване дейността на лицата, които са създали служба по трудова медицина;
  3. установени нарушения на изискванията на чл. 25б, ал. 1, 3 и 4;
  4. констатирани от контролните органи системни нарушения на чл. 25а;
  5. установяване наличието на документи с невярно съдържание, свързани с регистрацията на службата.

Компетентни органи

Заповедта за заличаване регистрацията на служба по трудова медицина се издава от министъра на здравеопазването или упълномощено от него длъжностно лице.

Заявител

Юридически или физически лица, регистрирани по Търговския закон, по Закона за кооперациите или по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, както и от дружества по законодателството на държава - членка на Европейския съюз, или на държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, създали служба по трудова медицина.

Такси

Няма.

Резултат от процедурата

Заличаване регистрацията на служба по трудова медицина.

Необходими документи

За заличаване регистрацията на служба по трудова медицина лицето, което я е създало, подава в Министерство на здравеопазването:Заявление до министъра на здравеопазването с подпис и печат на лицето, създаващо службата за заличаването й.

1. Заявлението се подава в Звеното за административно обслужване (ЗАО) на МЗ и по служебен път се изпраща до дирекция “Държавен здравен контрол”.
2. Техническият секретар на Комисията за регистриране на службите по трудова медицина, създадена със заповед на министъра на здравеопазването, разпределя между членовете на комисията постъпилите в Министерство на здравеопазването заявления в 3-дневен срок от датата на постъпването им.
3. Членовете на комисията извършват оценка на постъпилите заявления за заличаване на регистрацията на служби по трудова медицина и предават на техническия секретар на комисията изготвените становища в 10-дневен срок от датата на постъпване на съответното заявление.
4. В срок до 5 дни от датата на изготвяне на становищата по т. 3, те се обсъждат на заседание на комисията.
5. В срок до 5 дни от датата на проведеното заседание на комисията, техническият секретар, въз основа на взетите решения:
- изготвя проект на заповед за заличаване на регистрацията на службите по трудова медицина.
6. Изготвените документи по т. 5 се парафират от председателя и техническия секретар, и се предлагат за подпис на министъра на здравеопазването или упълномощено от него длъжностно лице.

Заличаването на регистрацията на службите по трудова медицина се отразява в публичния регистър на службите по трудова медицина, публикуван на страницата на Министерство на здравеопазването в интернет.