Върни се горе

Наименование на административната услуга

Издаване на удостоверение за регистрация на Служба по трудова медицина

Правно основание

Чл. 25г от Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ)

Характеристика

Цел: Издаване на удостоверение за регистрация на служба по трудова медицина, която отговаря на изискванията на ЗЗБУТ.
Предмет: Регистрация на Служба по трудова медицина

Дефиниция на основни понятия и институти, които се използват в настоящето описание (текст) на административната услуга:

Службите по трудова медицина са звена с предимно превантивни функции. Те консултират и подпомагат работодателите, комитетите и групите по условия на труд в планирането и организирането на дейностите по:

1. Осигуряване и поддържане на здравословни и безопасни условия на труд;
2. Укрепване на здравето и работоспособността на работещите във връзка с извършваната от тях работа;
3. Приспособяване на работата към възможностите на работещия, като се отчита неговото физическо и психическо здраве.

Трудова медицина означава дейност от обсега на различни специалности, имаща за цел:

а) опазване и укрепване здравето на работещите лица чрез предотвратяване и ранно откриване на професионалните увреждания на здравето и чрез ограничаване и отстраняване на вреднодействащи фактори и условия при работа;
б) развитие и стимулиране на здравословен и безопасен труд, работна среда и организация на труда;
в) повишаване на физическото, психичното и социалното благосъстояние на работещите лица и опазване на тяхната работоспособност за подпомагане на професионалното и социалното им развитие при работа;
г) създаване на възможност за работещите лица да водят социален и икономически продуктивен живот и да допринасят положително за устойчивото развитие на нацията.

Компетентни органи

Удостоверението за регистрация на служба по трудова медицина се издава от министъра на здравеопазването или упълномощено от него длъжностно лице.

Заявител

Юридически или физически лица, регистрирани по Търговския закон, по Закона за кооперациите или по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, както и от дружества по законодателството на държава - членка на Европейския съюз, или на държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.

Такси

Чл. 12 от Тарифа за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол и националните центрове по проблемите на общественото здраве по Закона за здравето - за регистрация на служба по трудова медицина в размер на 367 лв

Резултат от процедурата

Издаване на удостоверение за регистрация на Служба по трудова медицина.

Необходими документи

За регистриране на службите по трудова медицина лицата, които са ги създали, подават в Министерство на здравеопазването:
1. Заявление до министъра на здравеопазването с подпис и печат на лицето, създаващо службата.
2. Данни, съдържащи наименование, седалище, адрес и телефонен номер с подпис и печат на лицето, създаващо службата.
3. Копие от акта за съдебна регистрация или копие от друг документ за създаването на лицата по чл. 25, ал. 3 от ЗЗБУТ.
4. Договор между работодатели - за случаите по чл. 25, ал. 3, т. 1 от ЗЗБУТ.
5. Данни за единния идентификационен код на дружеството или кооперацията от Търговския регистър или актуално удостоверение за вписване на лицата, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, а за дружествата, регистрирани в държава - членка на Европейския съюз, или в държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство - документ за актуална регистрация по националното законодателство, издаден от компетентен орган на съответната държава.
6. Списък на минималния състав на специалистите от службата по трудова медицина, утвърден и подпечатан от лицата, създаващи службата.
7.* Нотариално заверени копия на документи, удостоверяващи образованието, квалификацията и професионалния опит на специалистите:

За лицето с образователно-квалификационна степен "магистър" по медицина и с придобита специалност "трудова медицина" е необходимо да се представят следните документи:
а) нотариално заверена диплома за завършено висше образование по медицина;
б) нотариално заверено удостоверение/диплома за придобита специалност по ”трудова медицина”.
За лицето с висше техническо образование и три години професионален опит в областта на безопасността и здравето при работа е необходимо да се представят следните документи:
а) нотариално заверена диплома за завършено висше техническо образование;
б) официални документи за:
- трудов стаж;
- служебен стаж;
- осигурителен стаж;
- извършване на дейност в чужбина;
- длъжностни характеристики, заповеди и други, удостоверяващи три години професионален опит областта на безопасността и здравето при работа.

За технически изпълнител с образование не по-ниско от средно се представя:
- нотариално заверена диплома, от която да е видно, че лицето е с образование не по-ниско от средно.
* В случаите, когато е налице несъвпадение на имената на дадено лице (лична карта, диплома, трудова, книжка и др.) от състава на службата се представя Удостоверение за идентичност на лице с различни имена, издадено от съответната община.
8. Декларации на лицата от минималния състав на службата по трудова медицина, че отговарят на изискванията на чл. 25б, ал. 3 от ЗЗБУТ.
9. Документ за платена такса в размер, определен с Тарифата за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол по Закона за здравето.

Образци и формуляри

1. Декларация на лицата от минималния състав на службата по трудова медицина, че отговарят на изискванията на чл. 25б, ал. 3 от ЗЗБУТ, съгласно приложение № 1 на Наредба № 3 за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина (обн., ДВ., бр. 14 от 2008 г.).
2. Образец на удостоверение за регистрация на служба по трудова медицина съгласно приложение № 2 на Наредба № 3 за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина (обн., ДВ., бр. 14 от 2008 г.).

Издаване на удостоверение за регистрация на служба по трудова медицина

1. Заявлението се подава в Звеното за административно обслужване (ЗАО) на МЗ и по служебен път се изпраща до дирекция “ДЗК”.
2. Техническият секретар на Комисията за регистриране на службите по трудова медицина, създадена със заповед на министъра на здравеопазването, разпределя между членовете на комисията постъпилите в Министерство на здравеопазването заявления в 3-дневен срок от датата на постъпването им.
3. Членовете на комисията извършват оценка на пълнотата на постъпилата в Министерство на здравеопазването документация за регистрация на службите по трудова медицина и предават на техническия секретар на комисията изготвените становища в 20- дневен срок от датата на постъпване на съответното заявление.
4. В случаите, когато документацията е непълна, становищата по т. 3 съдържат описание на установените непълноти и нередовности и срок за тяхното отстраняване, който е  не по-кратък от 14 дни, съгласно чл. 25г, ал. 2 от ЗЗБУТ.
5. Когато не са установени непълноти или нередовности, или те са отстранени, изготвеното становище съдържа предложение за издаване на удостоверение за регистрация на службата по трудова медицина.
6. В срок до 5 дни от датата на изготвяне на становищата по т. 3, те се обсъждат на заседание на комисията.
7. В срок до 5 дни от датата на проведеното заседание на комисията, техническият секретар, въз основа на взетите решения:
- изготвя проект на писмо до заявителя, което съдържа констатираните непълноти и нередовности на документацията  или
- изготвя проект на удостоверение за регистрация на службите по трудова медицина или
- изготвя проект на мотивиран отказ за регистрация.
8. Изготвените документи по т. 7 се парафират от председателя и техническия секретар, и се предлагат за подпис на министъра на здравеопазването или упълномощено от него длъжностно лице.

Публичен регистър на службите по трудова медицина, воден от Министерството на здравеопазването  

Данните от регистъра се публикуват на страницата на Министерството на здравеопазването в интернет.
Регистърът съдържа:
1. номер и дата на издаване на удостоверението за регистрация на служба по трудова медицина или на удостоверението за промяна на регистрацията на служба по трудова медицина;
2. наименование, седалище и адрес на управление и телефон на лицата, които са създали служба по трудова медицина;
3. поименен списък на специалистите от минимелния състав на службата по трудова медицина;
4. номер и дата на заповедта за заличаване на регистрирана служба по трудова медицина;
5. настъпили промени по обстоятелства по регистрацията на служба по трудова медицина.