Върни се горе

Наименование на административната услуга

Приемане на документи относно издаване по реда на Регламент  (ЕО) № 2065/2003 на Европейския парламент и на Съвета на разрешение за пускане на пазара и употреба на първични пушилни кондензати  и първични катранови фракции в или върху храни или при производството на извлечени пушилни ароматизанти, предназначени за използване в или върху храни

Правно основание

  • Чл. 6, ал. 3 от Закона за храните.
  • Регламент (ЕО) № 2065/2003 на Европейския парламент и на Съвета.

Характеристика

Цел:

Регламентира условията и реда за приемане на документи за получаване на разрешение за пускане на пазара и употреба на първични пушилни кондензанти и първични катранови фракции във или върху храни или при производство на извлечени пушилни ароматизанти, предназначени за използване във или върху храни.

Предмет:

Приемане на заявление за получаване на разрешение за пускане на пазара и употреба на първични пушилни кондензанти и първични катранови фракции във или върху храни или при производство на извлечени пушилни ароматизанти, предназначени за използване във или върху храни.

Пускането на пазара и употребата на първични пушилни кондензати и първични катранови фракции във или върху храни или при производството на извлечени пушилни ароматизанти, предназначени за използване във или върху храни, се извършва само след извършване на оценка от Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ) и получаване на разрешение по реда на Регламент (ЕО) № 2065/2003. 

Дефиниция на основни понятия

"Първичен пушилен кондензат" е пречистената водосъдържаща част на кондензирания пушек и се включва в понятието "пушилни ароматизанти".

"Първична катранова фракция" е пречистената фракция на водонеразтворимата високоплътна катранова фаза на кондензирания пушек и се включва в понятието "пушилни ароматизанти".

Компетентни органи

Заявлението се подава до министъра на здравеопазването или упълномощено от него длъжностно лице.

Разрешението се издава по реда на Регламент (ЕО) № 2065/2003.

Заявител / молител / задължено лице

Лице /физическо или юридическо лице/, което желае да пусне на пазара първични пушилни кондензанти и първични катранови фракции.

Нормативни изисквания

  • Нормативно установени изисквания, които трябва да бъдат изпълнени, за да бъде издаден съответният административен акт
  • Закон за храните, Регламент 2065/2003 на Европейския парламент и Съвета на Европейския съюз.

Такси

Нняма

Резултат от процедурата

С издаване на Разрешение се разрешава пускането на пазара и употребата на първични пушилни кондензанти и първични катранови фракции във или върху храни или при производството на извлечени пушилни ароматизанти, предназначени за използване във или върху храни.

Изменението, временното прекратяване и отнемането на разрешението се извършват по реда на Регламент (ЕО) № 2065/2003.

Издаденото Разрешение се подновява на 10-годишен период, като в срок 18 месеца преди изтичането на срока му на валидност лицето, получило разрешението, трябва да изпрати заявление до Европейската комисия. Продължаването на действието на разрешението се извършва по реда, определен в Регламент (ЕО) № 2065/2003.

Необходими документи

1. За получаване на разрешение за включване на първични пушилни кондензати и първични катранови фракции в Списъка с разрешените първични пушилни кондензати и първични катранови фракции, лицето, което желае да ги пусне на пазара, подава писмено заявление до Министерството на здравеопазването.

Списъкът с разрешените първични пушилни кондензати и първични катранови фракции и условията за тяхната употреба във или върху храни се изготвя по реда на Регламент 2065/2003.

2. Заявлението съдържа:

2.1. Данни за заявителя:

а) име, единен граждански номер, номер на документа за самоличност и постоянен адрес за физическите лица;

б) наименование, седалище, адрес на управление и идентификационен код БУЛСТАТ за едноличните търговци и юридическите лица;

2.2. Вида на дървения материал, използван за производството на първични пушилни кондензати и/или на първични катранови фракции;

2.3. Подробна информация за методите на производство на първични пушилни кондензати и/или на първични катранови фракции и за последващата преработка при производството на извлечени пушилни ароматизанти;

2.4. Качествения и количествения химичен състав на първичните пушилни кондензати и/или на първичните катранови фракции и характеристиките на частта, която не е била идентифицирана; химичните спецификации на първичните пушилни кондензати и/или на първичните катранови фракции, информацията за стабилността и степента на изменчивост на химичния състав са от голямо значение; неидентифицираните части (количествата вещества, чиято химична структура не е известна) трябва да бъдат възможно най-малки и трябва да се охарактеризират с помощта на подходящи аналитични методи (хроматографски или спектрометрични);

2.5. Валидиран аналитичен метод за вземане на проби, идентифициране и охарактеризиране на първичните пушилни кондензати и/или на първичните катранови фракции;

2.6. Информация за планираните нива на употреба във или върху конкретни храни или групи храни;

2.7. Токсикологични данни в съответствие с препоръките на Научния комитет по храните, съдържащи се в Доклада на Комитета за пушилните ароматизанти от 25 юни 1993 г., в неговата последна актуализация;

2.8. Обоснована декларация, потвърждаваща, че продуктът отговаря на изискванията на ал. 1, т. 2 и 3;

2.9. Резюме на досието на продукта.

Горепосоченото заявление се попълва и предоставя в съответствие с Ръководството за представяне на досие за оценка от Европейския орган по безопасност на храните от 7 октомври 2004 г. (изм., 27 април 2005 г.).

3. Министерството на здравеопазването в 14-дневен срок уведомява писмено заявителя, че заявлението е получено, като изрично посочва датата на получаването му.

Образци и формуляри

Няма.

1. Заявлението за издаване на разрешение за включване на първични пушилни кондензати и първични катранови фракции се подава в Звеното за административно обслужване (ЗАО) на МЗ и се регистрира в Автоматизираната информационна система на министерството.

2. Заявлениято се предава в дирекция «Държавен здравен контрол» на МЗ.

3. Уведомителното писмо до заявителя за получаване на заявлението се изготвя от експерт от дирекция «Държавен здравен контрол» при спазване Правилата за документооборота, деловодната и архивната дейност в МЗ. След надлежното му оформяне, писмото се предоставя на Звеното за административно обслужване за изпращане на заявителя.

Екземплярът с парафите се съхранява в архива на МЗ.

4. Незабавно след постъпване в дирекция «ДЗК» на заявление експерт от дирекцията предприема съответните действия за информиране и изпращане за становище на заявлението, както и всяка друга допълнителна информация, предоставена от заявителя, на Европейския орган по безопасност на храните в съответствие с изискванията на Регламент 2065/2003.