Върни се горе

Наименование на административната услуга

Издаване на разрешение за изписване на етикета на алтернативно наименование на химичното вещество, влизащо в състава на химична смес/смеси.

Правно основание

Чл. 7в от Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ЗЗВВХВС).

Характеристика

Цел: Регламентира условията и реда за издаване на разрешение за изписване на етикета на алтернативно наименование на химичното вещество, влизащо в състава на химична смес/смеси.

Предмет:

Когато изписването върху етикета на химичното наименование на вещество, влизащо в състава на дадена химична смес/смеси, накърнява правото на интелектуална собственост на лицето, което я пуска за първи път на пазара, то може да изпише на етикета алтернативно наименование на химичното вещество след получаване на разрешение от министъра на здравеопазването или от упълномощено от него длъжностно лице.

Изписване на алтернативно наименование на етикета се разрешава само в случаите, когато веществото в състава на химичната смес/смеси се класифицира в една или повече от следните категории:

1. Дразнещо - с изключение на тези, означени с R-фраза “R41: риск от сериозно увреждане на очите”, или дразнещи, в комбинация с едно или повече от следните свойства: експлозивни, оксидиращи, изключително запалими, леснозапалими, запалими, опасни за околната среда;

2. Вредно с остър летален ефект или вредно в комбинация с дразнещо и/или с едно или повече свойства по т. 1 с остър летален ефект.

Критериите за избор на алтернативно наименование са определени в приложение № 12 на Наредбата за реда и начина на класифициране, опаковане и етикетиране на химични вещества и смеси.

Разрешение не се издава за химични вещества, за които в Европейския съюз са приети гранични стойности на експозиция.

Компетентен орган

Министърът на здравеопазването или упълномощено от него длъжностно лице.

Заявител

Заявлението за получаване на разрешението се подава от лицето, което пуска за първи път на пазара химичната смес/смеси.

Такси

Няма.

Резултат от процедурата

Издаване на разрешение за изписване на етикета на алтернативно наименование на химичното вещество, влизащо в състава на химична смес/смеси.

Необходими документи

  1. За получаване на разрешението по чл. 7в, ал. 1 от ЗЗВВХВС лицето, което пуска за първи път на пазара химичната смес/смеси, подава в Министерство на здравеопазването заявление по образец, определен в приложение № 13 на  Наредбата за реда и начина на класифициране, опаковане и етикетиране на химични вещества и смеси.
  2. Министърът на здравеопазването или упълномощено от него длъжностно лице може да изисква и допълнителна информация, необходима, за да прецени основателността на заявлението.
  3. Лицето предоставя копие на издаденото разрешение на компетентните органи на всяка държава - членка на Европейския съюз, на територията на която възнамерява да пусне химичната смес/смеси.

Образци и формуляри

1. Заявлението за издаване на разрешение за изписване на етикета на химична смес/смеси на алтернативно наименование на вещество, влизащо в състава й се подава в Звеното за административно обслужване (ЗАО) на МЗ и се регистрира в Автоматизираната информационна система на Министерството.

2. Заявлениято се предава в дирекция “Държавен здравен контрол” на МЗ.

3. При необходимост от представяне на допълнителна информация, за да се прецени основателността на заявлението, в срок до 20 дни от получаване на заявлението експерт от дирекция “Държавен здравен контрол” изготвя проект на писмо с искане на допълнителна информация, която заявителят следва да представи. Писмото се парафира от директора на дирекция ”ДЗК” и се предлага за подпис на министъра на здравеопазването или упълномощено от него длъжностно лице.

3.1. Екземпляр от подписаното писмо се връчва на заявителя от ЗАО:

  • лично, срещу  представяне на документ за самоличност или
  • на упълномощено от заявителя лице, срещу представяне на нотариално заверено пълномощно, копие от което се прилага към оставащата за архивиране документация, или
  • се изпраща по пощата с обратна разписка.

3. 2. Екземплярът с парафите заедно с преписката се съхранява в архива на МЗ.

4. Проект на разрешение или мотивиран отказ се изготвя от експерт от дирекция “ДЗК” в 55-дневен срок от датата на подаване на заявлението или от датата на получаване на допълнителната информация, съгласно чл. 7г, ал. 3 от ЗЗВВХВС. Проектът на разрешение или отказ се парафира от директора на дирекция “ДЗК” и се предлага за подпис на  министъра на здравеопазването или упълномощено от него длъжностно лице. Подписаното от министъра на здравеопазването или упълномощено от него длъжностно лице разрешение или отказ се предава в Звеното за административно обслужване (ЗАО) на МЗ в 60-дневен срок от датата на подаване на заявлението.

4.1. Екземпляр от подписаното разрешение илил отказ се връчва на заявителя:

  • лично, срещу представяне на документ за самоличност или
  • срещу представяне на нотариално заверено пълномощно, което се прилага към оставащата за архивиране документация, или
  • се изпраща по пощата с обратна разписка.

4.2. Екземплярът с парафите заедно с преписката се съхранява в архива на МЗ.