Върни се горе

Наименование на административната услуга

Регистрация на физически и юридически лица, осъществяващи дезинфекции, дезинсекции и дератизации

Правно основание

Чл. 62 от Закона за здравето и чл. 13 от Наредба № 3 от 24 януари 2005 г. за условията и реда за извършване на дезинфекции, дезинсекции и дератизации

Характеристика

Цел: Вписване в  регистър на физически и юридически лица, извършващи дейности по дезинфекции, дезинсекции и дератизации

Предмет: регистър на уведомленията, подадени от специализирани фирми и организации, извършващи дезинфекционни,дезинсекционни и дератизационни (ДДД) дейности срещу заплащане и обособени звена, извършващи ДДД дейности за ведомствени нужди.

Вид регистрационен режим: уведомителен

Задължени лица: физически и юридически лица, извършващи дейности по дезинфекции, дезинсекции и дератизации.

Значение на регистрацията: провеждане на контрол от страна на РИОКОЗ върху дейностите по дезинфекции, дезинсекции и дератизация,  извършвани от регистрираните лица.

Компетентни органи

Министерство на здравеопазването.

Условия 

За да бъде вписан в съответния регистърна, правният субект трябва да отговаря на изискванията, посочени в Наредба № 3 от 24 януари 2005 г. / ДВ бр. 12 от 04.02.2005 г./

Необходими документи

Уведомление по образец.

Образци и формуляри

  1. Уведомленията за извършване на дейности по дезинфекции, дезинсекции и дератизации се завеждат в дирекция дминистративно-информационно обслужване и човешки ресурси” в Звено за административно обслужване.
  2. Уведомленията се предават в дирекция „Обществено здраве”, отдел „Надзор на заразните болести” на длъжностното лице, което води регистъра на лицата, извършващи ДДД дейности. .
  3. В едномесечен срок от подаване на уведомлението, длъжностното лице от отдел „Надзор на заразните болести”, писмено информира съответната РИОКОЗ за вписаните в регистъра лица, като с придружително писмо изпраща и копие от съответното уведомление.
  4. Придружителното писмо се парафира от директора на дирекция „Обществено здраве”  и се представя за подпис от главния държавен здравен инспектор.
  5. След подписване се предава за извеждане и изпращане в съответната РИОКОЗ от Звеното за административно обслужване.
  6. Цялата преписка се съхранява в дирекция „Обществено здраве” от длъжностното лице, водещо регистъра.