Начало Комисия по цени ...
Архив на Комисия по цени и реимбурсиране
Информация относно подадените заявления
Неполучени Решения от Притежателите на разрешения за употреба
Неполучени Решения от Притежателите на разрешения за употреба - публикувани на сайта на 25.01.2013 г. Неполучени Решения от Притежателите на разрешения за употреба - публикувани на сайта на 20.02.2013 г. Неполучени Решения от Притежателите на...
Доклади за дейността на Комисията по цени и реимбурсиране
График за извършване на служебна проверка
На вниманието на притежателите на разрешения за употреба на лекарствени продукти, включени в Позитивния лекарствен списък. На основание чл. 38, ал.3 от Наредбата за регулирани и регистриране цените на лекарствените продукти, условията, правилата...
Регистри на Комисията по цени и реимбурсиране
Забележка: Приложение № 4 на Позитивния лекарствен списък, съдържа цените на лекарствените продукти, включени в приложение 1, 2 и 3 на ПЛС по елементи. Цената на лекарствен продукт, включен в ПЛС и заплащан с публични средства е и пределна цена на...
Правила за работа на КЦР
Web-адреси на лекарствените листи на държавите, определени в Наредба за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти, условията, правилата и критериите за включване, промени и/или изключване на лекарствени продукти от позитивния лекарствен списък и условията и реда за работа на комисията по цени и реимбурсиране
Образци на документи
12
Назад